Inna

Ogród, który leczy, czyli wyjątkowy projekt w ramach akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”

Ogród, któ­ry leczy: Wspól­ny pro­jekt Archi­tek­tów bez gra­nic (OW SARP), pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nej Tre­mend i Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę Archi­tek­ci bez gra­nic (OW SARP),  zre­ali­zo­wa­ny w ramach wyjąt­ko­wej akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Pra­ca czło­wie­ka dla czło­wie­ka”, któ­rej inspi­ra­cją stały…

Więcej