Inna

Ogród, który leczy, czyli wyjątkowy projekt w ramach akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”

Ogród, który leczy: Wspólny projekt Architektów bez granic (OW SARP), pracowni architektonicznej Tremend i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Architekci bez granic (OW SARP),  zrealizowany w ramach wyjątkowej akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”, której inspiracją stały się warsztaty przeprowadzone z dziećmi, mające na celu wskazanie kierunku rozwoju projektu dla Architektów bez granic Koła OW SARP oraz architektów i inżynierów.

Ogród, który leczy, czyli wyjątkowy projekt w ramach akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”

Obec­nie, pra­cow­nia Tre­mend pra­cu­je nad nie­zwy­kłym ogro­dem prze­zna­czo­nym do zaba­wy, edu­ka­cji oraz tera­pii, a jed­no­cze­śnie miej­scem spo­tkań i przy­kła­dem zrów­no­wa­żo­nej archi­tek­tu­ry. Cały pro­jekt powsta­je dla Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę.

Czym są ogro­dy edu­ka­cyj­ne? To abso­lut­nie wyjąt­ko­we miej­sce, pro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, aby wspo­ma­gać pra­wi­dło­wy roz­wój dzie­ci. Co wię­cej, prze­by­wa­nie w nich daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i pozwa­la nie tyl­ko obco­wać z natu­rą, ale tak­że roz­wi­jać wyobraź­nię i kre­atyw­ność, zwięk­sza­jąc cie­ka­wość świa­ta. Dzię­ki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nym ścież­kom tema­tycz­nym, na któ­rych moż­na poznać pod­sta­wy przy­ro­dy czy eko­lo­gii, dzie­ci mają oka­zję do dodat­ko­wej edu­ka­cji. Oprócz edu­ka­cji, ogro­dy  peł­nią rów­nież funk­cję tera­peu­tycz­ną, bowiem aktyw­ny oraz bier­ny kon­takt z natu­rą może być ide­al­nym uzu­peł­nie­niem tra­dy­cyj­nych form reha­bi­li­ta­cji i pro­fi­lak­ty­ki. Powyż­sze, daje moż­li­wość wypo­czyn­ku nie tyl­ko psy­chicz­ne­go, ale i fizycz­ne­go, a tak­że wyci­sze­nia. Tera­pia może zaś przy­brać for­mę wyko­ny­wa­nia pro­stych czyn­no­ści w ogro­dzie bądź po pro­stu – prze­by­wa­nia w oto­cze­niu roślin i przy­glą­da­niu się natu­rze. Ponad­to, w tym wyjąt­ko­wym ogro­dzie powsta­ną rów­nież stre­fy sen­so­rycz­ne, któ­rych zada­niem będzie oddzia­ły­wa­nie na zmy­sły: węchu, wzro­ku, doty­ku, słu­chu i sma­ku. Takie miej­sca mają szcze­gól­ne  dzia­ła­nie relak­sa­cyj­ne, polep­sza­jąc nasz stan fizycz­ny oraz psy­chicz­ny i pozwa­la­ją uwol­nić pozy­tyw­ną ener­gię – tak cen­ną dla nasze­go samo­po­czu­cia. W ogro­dzie dzie­ci znaj­dą rów­nież swój nie­wiel­ki azyl – domek oraz amfi­te­atr słu­żą­cy wyra­ża­niu róż­nych form ekspresji.

To, co istot­ne przy reali­za­cji tego wyjąt­ko­we­go pro­jek­tu to fakt, że wizy­tów­ką jego reali­za­cji jest szcze­gól­na dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. W ogro­dzie poja­wi się bowiem mała archi­tek­tu­ra: dom­ki dla owa­dów i pta­ków oraz nawierzch­nie anty­smo­go­we, zaś pod­czas samej budo­wy zosta­ną wyko­rzy­sta­ne mate­ria­ły pozy­ska­ne z recy­klin­gu: drew­no, stal oraz cera­mi­ka. W pro­jek­cie zasto­so­wa­nie zna­la­zły rów­nież mate­ria­ły natu­ral­ne, takie jak: tra­wy pam­pa­so­we, drew­no i kamień. Nie zabrak­nie też pane­li foto­wol­ta­icz­nych na dachu budyn­ku fun­da­cji, pomp cie­pła oraz eko­lo­gicz­nych źró­deł światła.

Ogród, który leczy, czyli wyjątkowy projekt w ramach akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”

Ogród, któ­ry łączy w sobie wła­śnie takie funk­cje tera­peu­tycz­ne oraz edu­ka­cyj­ne powsta­nie już nie­ba­wem spe­cjal­nie dla Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę. Za pro­jekt odpo­wia­da­ją Archi­tek­ci bez gra­nic (OW SARP) oraz pra­cow­nia archi­tek­to­nicz­na Tre­mend. Aktu­al­nie uda­ło się uzy­skać pozwo­le­nie na budo­wę i trwa pro­ces wyła­nia­nia wyko­naw­cy przez Fundację.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Gra­fi­ka: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy