Zdrowie

Jak dbać o zdrowy sen?

Ist­nie­je wie­le czyn­ni­ków, któ­re mogą zakłó­cać spo­koj­ny sen. Wśród nich jest kil­ka popu­lar­nych środ­ków pobu­dza­ją­cych, takich jak kawa oraz nie­któ­re leki. Kalo­rycz­ny posi­łek zje­dzo­ny tuż przed snem oraz inten­syw­ne ćwi­cze­nia fizycz­ne tak­że mogą powo­do­wać problemy…

Więcej
Zdrowie

6 powodów, dla których warto dbać o dobry sen

Sen jest pod­sta­wo­wą potrze­bą orga­ni­zmu. Aby czuć się dobrze i pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać musi­my się wysy­piać, jed­nak wie­lu z nas z powo­du natło­ku obo­wiąz­ków śpi coraz kró­cej. Zapo­mi­na­my, że jakość snu wpły­wa bez­po­śred­nio na jakość nasze­go życia. Nie doce­nia­my zna­cze­nia snu, a prze­cież żad­ne inne dzia­ła­nie nie dostar­cza nam tak wie­lu korzy­ści, przy tak nie­wiel­kim wysiłku.

Więcej