Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Jak znosić krytykę?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: pixabay.com Pra­ca potra­fi dać w kość, a wła­ści­wie oso­by, z któ­ry­mi spę­dza się kil­ka­dzie­siąt godzin w tygo­dniu. Szef nie zawsze pochwa­la, jego rola to zmo­ty­wo­wać cię tak, byś zacho­wa­ła entu­zjazm i energię…

Więcej
Styl życia

Jak przetrwać pierwszą randkę?

 Tekst: Iga Litwin­czuk Pierw­sza rand­ka to zawsze jed­na wiel­ka nie­wia­do­ma. Ostat­nio zapy­ta­no mnie, czy potra­fię sobie wyobra­zić, jak to jest czy­tać „Romeo i Julie“ i do same­go koń­ca nie wie­dzieć jak się skoń­czy? Szcze­rze mówiąc…

Więcej