PolecaneVers24 Bloguje

Osobowość narcystyczna

Ter­min ten pocho­dzi z mito­lo­gii grec­kiej, od oso­by zwa­nej Nar­cy­zem, któ­ry zoba­czył swo­je odbi­cie w kału­ży wody i zako­chał się w nim. Głów­ny­mi cecha­mi cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla nar­cy­stycz­ne­go zabu­rze­nia oso­bo­wo­ści są brak empa­tii i nie­ustan­na potrzeba…

Więcej