InnaUroda

Witamina B3 - jak działa i jak stosować niacynamid? 

Wita­mi­ny dzia­ła­ją zba­wien­nie na nasz cały orga­nizm – zarów­no od środ­ka jak i od zewnątrz. Hamu­ją sta­rze­nie się skó­ry, uela­stycz­nia­ją ją i likwi­du­ją jej pro­ble­my. Doda­ją nam ener­gii, zmniej­sza­ją znu­że­nie i pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na układ…

Więcej