InnaUroda

Witamina B3 – jak działa i jak stosować niacynamid? 

Witaminy działają zbawiennie na nasz cały organizm – zarówno od środka jak i od zewnątrz. Hamują starzenie się skóry, uelastyczniają ją i likwidują jej problemy. Dodają nam energii, zmniejszają znużenie i pozytywnie wpływają na układ nerwowy i hormonalny. Nie inaczej jest z witaminą B3, znaną także pod nazwą niacyna i niacynamid.

Witamina B3 - jak działa i jak stosować niacynamid? 

Wita­mi­na B3 – jak dzia­ła i jak sto­so­wać nia­cy­na­mid? Der­ma­Qu­est odmła­dza­ją­ce serum z wita­mi­ną B3 dla skó­ry naczyn­ko­wej i bar­dzo wraż­li­wej; Medik8 serum pep­ty­do­we z nia­cy­na­mi­dem; pHfor­mu­la VITA B3  maska; SKINCODE ESSENTIALS ALPINE WHITE maska, Der­mo­Me­di­ca Healing B3-LA serum; Filor­ga krem do twa­rzy; PCA Skin Vita­min B3 serum; PCA Skin krem do twarzy.

Wita­mi­nę B3 war­to suple­men­to­wać – w kwe­stii skó­ry udo­wod­nio­no jej dzia­ła­nie zmniej­sza­ją­ce podraż­nie­nia, redu­ku­ją­ce trą­dzik i zmarszcz­ki. To jed­nak nie wszyst­ko,  suple­men­to­wa­nie  tej wita­mi­ny popra­wia naszą pamięć, zmniej­sza bóle gło­wy i zmę­cze­nie, a nawet leczy depre­sje zwięk­sza­jąc odpor­ność orga­ni­zmu na stres. 

Niacynamid w kosmetykach 

W kosme­ty­kach wita­mi­na B3 wystę­pu­je pod posta­cią związ­ku zwa­ne­go nia­cy­na­mi­dem, czy­li ami­du kwa­su niko­ty­no­we­go – to naj­sta­bil­niej­sza i naj­ła­twiej przy­swa­jal­na przez skó­rę postać tej wita­mi­ny.  Zwią­zek ten nada­je się do pie­lę­gna­cji każ­de­go rodza­ju cery, od bar­dzo suchej, po tłu­stą i pro­ble­ma­tycz­ną. Dla­te­go abso­lut­nie każ­dy powi­nien się­gnąć po krem lub serum z niacynamidem.

Nia­cy­na­mid przede wszyst­kim dzia­ła rege­ne­ru­ją­co na skó­rę, koi ją i zmniej­sza sta­ny zapal­ne oraz prze­bar­wie­nia. Wyka­zu­je tak­że dzia­ła­nie anty­trą­dzi­ko­we i jest sil­nym anty­ok­sy­dan­tem. Zwięk­sza pro­duk­cję kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, cera­mi­dów i kola­ge­nu – widocz­nie redu­ku­je zmarszcz­ki, zwięk­sza gęstość i jędr­ność skó­ry twa­rzy i szyi. 

Aby zoba­czyć jak naj­lep­sze efek­ty sto­so­wa­nia nia­cy­na­mi­du na skó­rę waż­ne jest, aby się­gać po stę­że­nie wyż­sze niż 2–3 pro­cent. Im wyżej wita­mi­na B3 w skła­dzie dane­go kosme­ty­ku, tym lepiej. W porów­na­niu do wita­mi­ny A czy C nie musi­my oba­wiać się podraż­nień skó­ry. Co wię­cej, nia­cy­na­mi­dy wspie­ra­ją bez­po­śred­nio dzia­ła­nie fil­trów UV, dla­te­go war­to się­gnąć po nie szcze­gól­nie wio­sną i latem. 

Nia­cy­na­mid war­to sto­so­wać w kre­mie lub serum wraz z skład­ni­ka­mi nawil­ża­ją­cy­mi – połą­czy­my w ten spo­sób codzien­ne nawil­ża­nie z popra­wą kon­dy­cji skó­ry. Wita­mi­na B3 nie powin­na być jed­nak nigdy sto­so­wa­na z wita­mi­ną C – te dwie wita­mi­ny zno­szą swo­je dzia­ła­nie. Ponad­to, nia­cy­na­mid w połą­cze­niu z kwa­sem L‑askorbinowym zmie­nia się w kwas niko­ty­no­wy, co może podraż­nić skó­rę. Nia­cy­na­mid jest za to w kosme­ty­kach chęt­nie łączo­ny z wąkrot­ką azja­tyc­ką, alga­mi, wita­mi­ną E, kwa­sa­mi AHA, ślu­zem śli­ma­ka, kwa­sem hia­lu­ro­no­wym. 

Przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu kosme­ty­ków z nia­cy­na­mi­dem skó­ra sta­je się wyraź­nie gład­sza, pory mniej się zanie­czysz­cza­ją, a w efek­cie skó­ra jest bar­dziej mato­wa. Drob­ne zmarszcz­ki zosta­ją zre­du­ko­wa­ne, popra­wia się jędr­ność cery i owal twa­rzy. Wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści i podraż­nie­nia zde­cy­do­wa­nie lepiej się zabliź­nia­ją dzię­ki popra­wie pro­ce­su rege­ne­ra­cji skó­ry. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy