Styl życia

AJURWEDA – CZYM JEST?

Ajur­we­da to sys­tem medycz­ny, któ­re­go koleb­ką są Indie. Powstał ponad 5 tysię­cy lat temu. Filo­zo­fia ajur­we­dy jest zawar­ta w księ­gach zwa­nych Weda­mi. Sło­wo ajur­we­da to połą­cze­nie 2 wyra­zów: Ayur – życie, veda – wie­dza, co…

Więcej
Zdrowie

Co warto wiedzieć o medytacji?

Moda na medy­ta­cję ogar­nia cały Zachód. Trend wywie­dzio­ny z Azji i reli­gii Wscho­du (bud­dyzm, zen, hin­du­izm) sta­je się spo­so­bem Euro­pej­czy­ków na osią­gnię­cie szczę­ścia i men­tal­ne­go wzmoc­nie­nia. Miesz­kań­ców kon­ty­nen­tu, sły­ną­cych z życia w cią­głym stre­sie i…

Więcej