UrodaVers24 favorites

Ubierz paznokcie na Święta

Wczo­raj­sze popo­łu­dnie redak­cja Vers-24 spę­dzi­ła na przy­go­to­wa­niach świą­tecz­nych. Oprócz pomy­słów na wyjąt­ko­we i magicz­ne sty­li­za­cje, pró­bo­wa­ły­śmy róż­nych lakie­rów. Mia­ły­śmy do wybo­ru kil­ka róż­nych marek. Wybie­ra­jąc odpo­wied­ni lakier głów­nym kry­te­rium była trwa­łość i kolor. Osta­tecz­nie wybór…

Więcej