UrodaVers24 favorites

Ubierz paznokcie na Święta


Wczo­raj­sze popo­łu­dnie redak­cja Vers-24 spę­dzi­ła na przy­go­to­wa­niach świą­tecz­nych. Oprócz pomy­słów na wyjąt­ko­we i magicz­ne sty­li­za­cje, pró­bo­wa­ły­śmy róż­nych lakie­rów. Mia­ły­śmy do wybo­ru kil­ka róż­nych marek. Wybie­ra­jąc odpo­wied­ni lakier głów­nym kry­te­rium była trwa­łość i kolor. Osta­tecz­nie wybór padł na bor­do­wy z fir­my Dia­dem. W kolek­cji zna­leźć moż­na wie­le cie­płych kolo­rów pasu­ją­cych do gwiazd­ko­wych out­fi­tów. Beżo­wy, bor­do­wy, kora­lo­wo­czer­wo­ny – wszyst­kie bar­wy nada­dzą ele­gan­cji stro­jom przy wigi­lij­nym sto­le. Lakie­ry są nie­zwy­kle trwa­łe i moc­no napig­men­to­wa­ne. W połą­cze­niu z deli­kat­ną, zło­tą lub srebr­ną biżu­te­rią stwo­rzą zgra­ny duet. Ich dużym atu­tem jest to, że bar­dzo szyb­ko schną, więc będziesz mogła poma­lo­wać paznok­cie nawet w ostat­niej chwi­li, nie tra­cąc zbyt dużej ilo­ści cza­su pod­czas przy­go­to­wań kola­cji czy obiadu.

My jeste­śmy na tak – koniecz­nie wypróbujcie!

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
diadem.com.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Wywiady

Sandhya Puchalapalli założycielka Aarti Home. Wywiad dla Vers-24

Dwa­dzie­ścia lat temu pew­na kobie­ta zmie­ni­ła życie małej dziew­czyn­ki. Tą kobie­tą była San­dhya Pucha­la­pal­li, któ­ra zabra­ła dziec­ko do sie­bie i zaczę­ła myśleć o innych potrze­bu­ją­cych. Tak zro­dził się pomysł na zało­że­nie Aar­ti Home − miej­sca, w któ­rym porzu­co­ne dziew­czyn­ki i kobie­ty dotknię­te uprze­dze­nia­mi spo­łecz­ny­mi będą mogły spo­koj­nie funk­cjo­no­wać, otrzy­ma­ją szan­sę na lep­sze życie oraz wspar­cie dobrych ludzi. Pra­ca Pucha­la­pal­li zosta­ła doce­nio­na w 2012 roku, kie­dy zdo­by­ła nagro­dę Leader of Impact za swo­ją dzia­łal­ność charytatywną.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *