UrodaVers24 favorites

Pierwsze oznaki starzenia się skóry – kontratak

Alarm – anti-aging! Pro­ces sta­rze­nia się skó­ry postę­pu­je już po okrą­głej dwu­dzie­st­ce. Moż­na go jed­nak opóź­nić. War­to, nie prze­ga­pić tego momen­tu, bo wła­ści­wa pie­lę­gna­cja to pod­sta­wa zacho­wa­nia mło­do­ści. Pierw­sze ozna­ki sta­rze­nia naj­szyb­ciej zauwa­żysz na szyi…

Więcej