ModaNewsroom

La Mania Denim

Tekst: Moni­ka Matzullok
Zdję­cia: lamaniabyjoanna.eu

tumblr_niwkpaPX5g1rr99dco1_1280

La Mania nie zwa­la­nia tem­pa. Od ponad tygo­dnia może­my podzi­wiać efek­ty pra­cy Joan­ny Prze­ta­kie­wicz, Iny Lekie­wicz i Mar­ty Dyks – naj­now­szy look­bo­ok mar­ki. Tym razem pro­jek­tant­ka zmie­ni­ła tak­ty­kę. La Mania otwie­ra się na nowych klien­tów. Chce zazna­czyć swo­ją obec­ność w miej­skim sty­lu Polek. Kla­sycz­ną ele­gan­cję zastą­pił… casu­alo­wy denim, jed­nak praw­dzi­we fan­ki nie mają powo­dów do obaw. W naj­now­szym pro­jek­cie Joan­na kon­ty­nu­uje filo­zo­fię mar­ki. La Mania pro­po­nu­je nam trzy wymia­ry deni­mu: Katy, Audrey i Nata­li. Pod tymi kobie­cy­mi nazwa­mi kry­je się spód­ni­ca zapi­na­na na guzi­ki, kla­sycz­ne rur­ki i pro­ste dżin­sy. Róż­ne kolo­ry, kro­je i deta­le. Każ­dy, nie tyl­ko zwo­len­nik mini­ma­li­zmu, wybie­rze coś dla sie­bie. Wszyst­kie mode­le powin­ny zna­leźć swo­je miej­sce w gar­de­ro­bie. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca nas do tego naj­lep­sza amba­sa­dor­ka La Manii – sama Joan­na Prze­ta­kie­wicz. Dla VERS-24 dżin­so­wa mini kolek­cja to strzał w dziesiątkę!

tumblr_niwkpaPX5g1rr99dco2_1280 tumblr_niwkpaPX5g1rr99dco3_1280 tumblr_niwkpaPX5g1rr99dco4_1280

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Match denim - najmodniejsze typy jeansów

Tego lata cofa­my się w cza­sie – pro­sto do lat 90, w któ­rych prym wiódł spor­to­wy styl dziew­czyn ze Spi­ce Girls i grun­ge, a wraz z nim… denim. Za duże kurt­ki jean­so­we, poszar­pa­ne spodnie z dziurami…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­­ta- Joan­na Prze­­ta­­kie­­wicz- nie…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *