PolecaneZdrowie

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić

Zabu­rze­nie dys­mor­ficz­ne cia­ła cha­rak­te­ry­zu­je się obse­syj­nym myśle­niem o okre­ślo­nej czę­ści twa­rzy lub cia­ła, któ­rej wygląd w umy­śle jest prze­sa­dzo­ny w umy­śle i nie­zau­wa­żal­ny dla niko­go inne­go. Obja­wy tych zabu­rzeń obej­mu­ją obse­syj­ne spraw­dza­nie wady, pró­bę zminimalizowania…

Więcej