PolecaneZdrowie

Dlaczego nasz metabolizm spowalnia?

Kie­dy nie możesz przez dłuż­szy czas schud­nąć zaczy­nasz obwi­niać za to swój nie­pra­wi­dło­wy meta­bo­lizm. Ale jeśli napraw­dę win­ny jest meta­bo­lizm, możesz prze­ciw­dzia­łać temu efek­to­wi,  na przy­kład spo­ży­wa­jąc pokar­my, któ­re pobu­dzą meta­bo­lizm.   Meta­bo­lizm kon­tro­lu­je wszystkie…

Więcej