KulturaSztuka

Ansel Adams. Czysta fotografia.

Tekst: Alek­san­dra Jawor­ska Zdję­cia: photographywest.com, wikipedia.org, aristidetorrelli.it, ngm.nationalgeographic.com Nad­po­bu­dli­wy cho­ro­wi­ty chło­piec, nie­do­szły pia­ni­sta, zago­rza­ły obroń­ca dzi­kiej przy­ro­dy, ale przede wszyst­kim foto­graf nale­żą­cy do sta­rej, tra­dy­cyj­nej szko­ły, na któ­rej opie­ra się foto­gra­fia. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ne cza­r­no-bia­­łe, moc­no kon­tra­sto­we zdję­cia są…

Więcej
Kultura

Henri Cartier-Bresson prekursorem fotoreportażu

  Hen­ri Car­tier-Bre­s­son był fran­cu­skim foto­gra­fem, któ­re­go zdję­cia pomo­gły w uzna­niu foto­gra­fii dzien­ni­kar­skiej za dzie­dzi­nę sztu­ki. Hen­ri Car­tier-Bre­s­son uro­dził się 22 sierp­nia 1908 roku we Fran­cji. Uwa­ża­ny jest za pre­kur­so­ra foto­gra­fii dzien­ni­kar­skiej. Foto­gra­fo­wał wie­le histo­rycz­nych…

Więcej