Uroda

Bogactwo marokańskich ogrodów - Delirium Floral od Baija Paris

Jak sku­tecz­nie popra­wić sobie nastrój w sza­re, jesien­ne dni? Nic prost­sze­go, bowiem zwy­kle naj­bar­dziej zwy­kłe rze­czy potra­fią dać nam mnó­stwo rado­ści, wywo­łu­jąc pozy­tyw­ne emo­cje. Tym razem, z pomo­cą przy­cho­dzi mar­ka Baija Paris, zna­na ze swoich…

Więcej
Uroda

Francuskie kosmetyki do domu i pielęgnacji -  Baija Paris

Baija to Fran­cu­ska mar­ka natu­ral­nych kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych do pie­lę­gna­cji skó­ry i domu – Baija w języ­ku arab­skim ozna­cza tyle, co „rado­sna kobie­ta”.  Zało­ży­cie­le mar­ki, pasjo­na­ci archi­tek­tu­ry wnętrz i pie­lę­gna­cji – Eli­sa­beth i Fabri­ce marzy­li o tym,…

Więcej