Styl życia

Szwedzki sposób na katalog

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska
Zdję­cia: youtube.com, abcnews.go.com

 

Coraz trud­niej wymy­ślić chwy­tli­wy spo­sób na zare­kla­mo­wa­nie wszech­obec­nych table­tów, smartphone’ów czy e‑czytników. Sko­ro nowe tech­no­lo­gie szu­ka­ją bły­sko­tli­wych i przy­cią­ga­ją­cych uwa­gę komu­ni­ka­tów, to jak zapre­zen­to­wać coś tak „zwy­kłe­go” jak tra­dy­cyj­na książ­ka, gaze­ta czy kata­log? Wła­śnie na wzór ostat­nich osią­gnięć firm infor­ma­tycz­nych. Szwe­dzi przy­go­to­wa­li dosyć spryt­ny pastisz, któ­ry odsła­nia ich prze­ło­mo­we doko­na­nie − book­bo­ok czy­li nowy kata­log IKEA.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *