Styl życia

Szwedzki sposób na katalog

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: youtube.com, abcnews.go.com   Coraz trud­niej wymy­ślić chwy­tli­wy spo­sób na zare­kla­mo­wa­nie wszech­obec­nych table­tów, smartphone’ów czy e‑czytników. Sko­ro nowe tech­no­lo­gie szu­ka­ją bły­sko­tli­wych i przy­cią­ga­ją­cych uwa­gę komu­ni­ka­tów, to jak zapre­zen­to­wać coś tak „zwy­kłe­go” jak tra­dy­cyj­na…

Więcej