ModaNewsroom

Szlachetny błękit i złote dodatki w kolekcji Badura Icons projektu Anety Kręglickiej

11 kwietnia w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się oficjalna premiera drugiej już kolekcji zaprojektowanej przez ambasadorkę marki Badura, Anetę Kręglicką. Oprócz gwiazdy wieczoru, w wyjątkowych wnętrzach Reduty Banku Polskiego pojawiła się bohaterka kampanii Badury, Magdalena Frąckowiak, oraz największe osobistości ze świata mody i showbiznesu. Na premierze kolekcji pojawili się również znani polscy projektanci, m.in. Lidia Kalita, Maciej Zień oraz Zuzanna Wachowiak z marki Bizuu. Imprezę poprowadził Olivier Janiak, a muzyczną oprawę zapewniła Kasia Stankiewicz. Partnerami wydarzenia były marki Mincer Pharma, Exotic Cars i Cointreau.

Amba­sa­dor­ka mar­ki oraz gwiaz­da kam­pa­nii rekla­mo­wej Badu­ra Icons, Ane­ta Krę­glic­ka, po raz kolej­ny pod­ję­ła się sztu­ki pro­jek­to­wa­nia butów. Kolek­cja Badu­ra Icons na wiosnę/lato 2017 skła­da się z kil­ku mode­li czó­łe­nek, san­dał­ków oraz moka­sy­nów, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest błę­kit­na pode­szwa z ini­cja­ła­mi pro­jek­tant­ki.

Buty sygno­wa­ne nazwi­skiem Ane­ty Krę­glic­kiej łączą uni­kal­ny styl amba­sa­dor­ki mar­ki i modo­we tren­dy z wypra­co­wy­wa­ną przez Badu­rę wie­dzą na temat two­rze­nia obu­wia. Wszyst­kie mode­le zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne w nowo­cze­snej fabry­ce mar­ki w Wado­wi­cach, dzię­ki cze­mu buty są wyko­na­ne z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i dba­ło­ścią o deta­le. Kap­su­ło­wa linia jest jed­no­cze­śnie spój­na z wize­run­kiem Ane­ty Krę­glic­kiej.

Oprócz tego, że jestem amba­sa­dor­ką mar­ki, mam też oka­zję pro­jek­to­wać kolek­cje, co jest klu­czo­wą war­to­ścią całe­go przed­się­wzię­cia. Cie­szę się, że Badu­ra dała mi moż­li­wość stwo­rze­nia pro­jek­tów każ­de­go mode­lu i decy­do­wa­nia o naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach, któ­re są naj­bar­dziej istot­nym ele­men­tem kolek­cji. W tym sezo­nie w swo­ich pro­jek­tach powra­cam do lat 70., któ­re są mi bar­dzo bli­skie. To rów­no­cze­śnie kobie­cy, ale i dziew­czę­cy trend. Jed­no­cze­śnie sta­ra­łam się zesta­wić cha­rak­te­ry­stycz­ny kli­mat lat 70. z ponad­cza­so­wą kla­sy­ką – powie­dzia­ła amba­sa­dor­ka mar­ki Badu­ra, Ane­ta Krę­glic­ka.

W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zły się mode­le butów, któ­re nawią­zu­ją do sty­lu Ane­ty Krę­glic­kiej, ale są też odpo­wie­dzią na potrze­by klien­tek mar­ki Badu­ra. Oprócz czó­łe­nek i san­dał­ków na szpil­ce, w kolek­cji nie zabra­kło więc moka­sy­nów i spor­to­wych sne­aker­sów. Inspi­ra­cje lata­mi 70. są widocz­ne szcze­gól­nie w mode­lach z wyra­zi­sty­mi, zło­ty­mi klam­ra­mi zapi­na­ny­mi na kost­ce. Wszyst­kie mode­le butów wyróż­nia­ją się wyso­kiej jako­ści pode­szwą, któ­ra zosta­ła wyko­na­na z bar­wio­nej na błę­kit­no skó­ry. Ten odcień to cha­rak­te­ry­stycz­ny akcent kolek­cji Badu­ra Icons, nawią­zu­ją­cy do kolo­ru oczu amba­sa­dor­ki mar­ki.

To już dru­ga autor­ska kolek­cja dla mar­ki Badu­ra, któ­rą mia­łam przy­jem­ność zapro­jek­to­wać. Pro­jekt Badu­ra Icons ma w swo­im zało­że­niu odzwier­cie­dlać mój styl, ale ma być rów­nież czymś inte­re­su­ją­cym i ory­gi­nal­nym dla kobiet, któ­re poszu­ku­ją w butach cze­goś wię­cej niż sezo­no­wych tren­dów. Ponow­nie sku­pi­łam się więc na takich ele­men­tach jak kla­sycz­na linia butów, szla­chet­na kolo­ry­sty­ka i nie­tu­zin­ko­we zdo­bie­nia, a rów­no­cze­śnie zadba­łam o wygo­dę i róż­no­rod­ność dostęp­nych mode­li. Mam nadzie­ję, że podob­nie jak w poprzed­nim sezo­nie, kolek­cja przy­pad­nie do gustu kobie­tom, któ­re kocha­ją modę, a buty są dla nich rów­nie istot­ne jak pozo­sta­ła część sty­li­za­cji – doda­ła Ane­ta Krę­glic­ka.

Cha­rak­te­ry­stycz­nym mode­lem w kolek­cji Badu­ra Icons są san­dał­ki zapi­na­ne na zło­te kla­mer­ki. San­da­ły dostęp­ne są zarów­no w wer­sji na niskim obca­sie, jak i wyso­kiej szpil­ce lub masyw­nym słup­ku, w czar­nym lub bia­łym wyda­niu. Dzię­ki zło­tym klam­rom i deli­kat­nym łań­cusz­kom kla­sycz­na linia butów zysku­je efekt gla­mo­ur. W kolek­cji poja­wi­ły się też dwu­ko­lo­ro­we czó­łen­ka na wyż­szej szpil­ce, w czar­no-bia­łej i błę­kit­no-bia­łej wer­sji. Ich moc­no wycię­ty krój i zapię­cie na kost­ce, oraz sub­tel­ny doda­tek kolo­ru na przo­dzie buta spra­wia, że są dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem wio­sen­no-let­nich sty­li­za­cji.

Typo­wo wio­sen­ną odsło­ną kolek­cji Badu­ra Icons są moka­sy­ny i sne­aker­sy, któ­re wpi­su­ją się w tren­dy na sezon wiosna/lato. Moka­sy­ny utrzy­ma­ne w kolo­rze ele­ganc­kiej bie­li nabra­ły roc­ko­we­go cha­rak­te­ru dzię­ki drob­nym nitom, widocz­nym zarów­no na pasku zdo­bią­cym przód buta, jak i pode­szwie. Zło­te ele­men­ty poja­wi­ły się też w mode­lu sne­aker­sów na nie­wiel­kiej plat­for­mie, wyko­na­nych z lico­wej skó­ry.

Bar­dzo cenię mar­ki z tra­dy­cja­mi, a Badu­ra jest nie­wąt­pli­wie taką mar­ką. Jest to fir­ma z kil­ku­dzie­się­cio­let­nim doświad­cze­niem, pro­wa­dzo­na przez rodzi­nę. W Badu­rze bar­dzo dużo uwa­gi i ser­ca poświę­ca się jako­ści, co widać rów­nież w zapro­jek­to­wa­nej prze­ze mnie kolek­cji – powie­dzia­ła Ane­ta Krę­glic­ka.

Buty z kolek­cji Badu­ra Icons w limi­to­wa­nej licz­bie poja­wią się w wybra­nych salo­nach sprze­da­ży mar­ki Badu­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej badura.pl. Uzu­peł­nie­niem moty­wu prze­wod­nie­go kolek­cji, czy­li błę­kit­nej pode­szwy, będą spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne pudeł­ka na buty, rów­nież w kolo­rze jasne­go błę­ki­tu.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej