KsiążkiKultura

Święto kultury – Bestsellery Empiku 2021

Czas poznać nominowanych do Bestsellerów Empiku: corocznych nagród dla twórców najpopularniejszych, najbardziej emocjonujących i wciągających książek, muzyki i filmów. 

Empik nominacja 2022

W 2021 roku klien­ci salo­nów Empik i Empik.com oraz użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik, Empik Go, Empik Music, a tak­że Empik Bile­ty i Going, poprzez swo­je kul­tu­ral­ne wybo­ry i zaku­py, odda­li w ple­bi­scy­cie bli­sko 50 milio­nów gło­sów. 

Ulu­bio­nych twór­ców pol­skiej publicz­no­ści pozna­my już 15 lute­go pod­czas gali fina­ło­wej Best­sel­le­rów Empi­ku 2021 trans­mi­to­wa­nej na ante­nie TVN oraz stre­amin­go­wa­nej w kil­ku kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych. W trak­cie wyda­rze­nia  przy­zna­ne zosta­ną rów­nież Lite­rac­kie, Muzycz­ne i Fil­mo­we Odkry­cia Empi­ku – wyróż­nie­nia dla arty­stów, któ­rzy w minio­nym roku szcze­gól­nie zazna­czy­li swo­ją obec­ność w świe­cie kul­tu­ry, a ich twór­czy feno­men doce­ni­ło eks­perc­kie Jury.

W ubie­głym roku miło­śni­cy ksią­żek z pew­no­ścią nie mogli narze­kać na brak lite­rac­kich atrak­cji, a nomi­na­cje do Best­sel­le­rów Empi­ku poka­zu­ją wyraź­nie, że zachwyt wzbu­dza­ły eks­pe­ry­men­ty ze sło­wem i kon­wen­cją takich pisa­rzy jak Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto, Joan­na Moko­sa-Rykal­ska czy Jakub Żul­czyk. Uda­ne powro­ty zali­czy­li z kolei wete­ra­ni Best­sel­le­rów, np. Nicho­las Sparks, Ste­phen King czy B.A. Paris. To jed­nak nie wszyst­ko: wie­le dzia­ło się tak­że w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej. Pol­scy auto­rzy nie uni­ka­li trud­nych tema­tów, a rodzi­ce chęt­nie się­ga­li po książ­ki, któ­re poma­ga­ły im roz­ma­wiać z dzieć­mi o emo­cjach czy rela­cjach. Z uwa­gi na to, że rok 2021 przy­niósł dal­szy wzrost zain­te­re­so­wa­nia książ­ka­mi wspie­ra­ją­cy­mi roz­wój i porad­ni­ka­mi z róż­nych dzie­dzin, Empik włą­czył do nagród nową kate­go­rię – Roz­wój osobisty.

W 2021 roku fani audio­bo­oków szcze­gól­nie doce­ni­li m.in. ory­gi­nal­ne seria­le audio Empik Go z gwiaz­dor­ską obsa­dą: „Wil­ko­ła­ka” na pod­sta­wie powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza i „Grę Luizy” według sce­na­riu­sza Anny Robak-Reczek. Chy­ba nie będzie dla niko­go zasko­cze­niem, że w zesta­wie­niach naj­chęt­niej słu­cha­nych tytu­łów w Empik Go coraz czę­ściej gosz­czą pod­ca­sty. Nic więc dziw­ne­go, że z myślą o nich powsta­ła kolej­na kate­go­ria świa­ta cyfro­wej kul­tu­ry z dedy­ko­wa­ną im kate­go­rią Best­sel­le­rów. W ubie­głym roku szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się ponad­to pro­duk­cje true cri­me oraz well-being.

Jeże­li cho­dzi zaś o muzycz­ne listy nomi­na­cji do Best­sel­le­rów Empi­ku, zde­cy­do­wa­nie ubie­gły rok nale­żał do pol­skich wyko­naw­ców. Na sta­tu­et­kę w kate­go­rii Pop & rock szan­sę mają: sanah, Męskie Gra­nie Orkie­stry 2021 i Kwia­tu Jabło­ni, a o wygra­ną pol­scy arty­ści wal­czą z Ade­le i Måne­skin. W stre­amin­gu rów­nież kró­lo­wa­ła pol­ska muzy­ka: sanah (solo i w duecie z Vito Bam­bi­no), Męskie Gra­nie Orkie­stra 2021 i Mata. Szan­sę na dru­gą sta­tu­et­kę ma tak­że wło­ska for­ma­cja Måne­skin, któ­ra porwa­ła słu­cha­czy roc­ko­wym „I WANNA BE YOUR SLAVE”.

W 2021 roku swo­ją pozy­cję na pol­skiej sce­nie hip-hopo­wej umoc­ni­li przed­sta­wi­cie­le mło­de­go poko­le­nia: Mata, Sobel, Eki­pa oraz duet Avi x Louis Vil­la­in. Miej­sca mło­dym nie ustę­po­wał jed­nak legen­dar­ny Sokół. W tej edy­cji Best­sel­le­rów poja­wia się tak­że nowa muzycz­na kate­go­ria Live, dedy­ko­wa­na kon­cer­tom, tra­som i festi­wa­lom. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem w 2021 roku w Empik Bile­ty i Going cie­szy­ły się wej­ściów­ki na kon­cert Maty oraz tra­sy Young Leosi i PRO8L3M, FEST Festi­wal, a tak­że poże­gnal­ne wystę­py elek­tro­nicz­ne­go duetu Bass Astral x Igo.

W 2021 roku do swo­ich kolek­cji widzo­wie chęt­nie włą­cza­li rodzi­me pro­duk­cje. Na sta­tu­et­kę w kate­go­rii Kino pol­skie szan­sę mają fil­my wzbu­dza­ją­ce sil­ne emo­cje, m.in. „25 lat nie­win­no­ści. Spra­wa Tom­ka Komen­dy” w reży­se­rii Jana Holo­ub­ka czy „Bank­ste­rzy” Mar­ci­na Zię­biń­skie­go. Nomi­na­cje w kate­go­rii Kino fami­lij­ne poka­zu­ją, że pod­czas rodzin­nych sean­sów wygry­wa­ły jed­nak wzru­sza­ją­ce ani­ma­cje oraz fil­my opo­wia­da­ją­ce na nowo ponad­cza­so­we histo­rie. O sta­tu­et­kę powal­czą m.in. „Mulan” (reż. Niki Caro), „Luca” (reż. Enri­co Casa­ro­sa) czy „Co w duszy gra” (reż. Pete Docter).

Po raz trze­ci zosta­ną tak­że przy­zna­ne Odkry­cia Empi­ku – to wyróż­nie­nia dla zdol­nych arty­stów, któ­rzy w minio­nym roku szcze­gól­nie zazna­czy­li swo­ją obec­ność w świe­cie lite­ra­tu­ry, muzy­ki i fil­mu, a ich twór­czy feno­men doce­ni­ło eks­perc­kie Jury. Wszyst­kich łączy odważ­na i ory­gi­nal­na wizja arty­stycz­na, zmie­nia­ją­ca opty­kę patrze­nia na świat i wyzna­cza­ją­ca moż­li­we kie­run­ki roz­wo­ju rodzi­mej kul­tu­ry. Nagro­da przy­czy­nia się do pro­mo­cji tych twór­ców oraz posze­rze­nia gro­na ich dotych­cza­so­wych odbior­ców Nomi­no­wa­nych w kate­go­rii Lite­ra­tu­ra, któ­rzy z wyjąt­ko­wą wraż­li­wo­ścią opi­su­ją współ­cze­sny świat. W Jury fil­mo­wym zasia­da­ją Magnus von Horn, Maja Osta­szew­ska, Karo­li­na Kor­win-Pio­trow­ska, a z ramie­nia Empi­ku – Agniesz­ka Stę­pień i Iza­be­la Szy­mań­ska. Wspól­nie wybra­li pięć przy­kła­dów autor­skie­go kina o naj­wyż­szej war­to­ści arty­stycz­nej. Nato­miast świe­żych, nie­tu­zin­ko­wych brzmień poszu­ki­wa­ło Jury w skła­dzie: Hania Rani, Mela Kote­luk, Mar­cin Woj­cie­chow­ski oraz Anna Maria Żurek i Domi­nik Sadow­ski jako repre­zen­tan­ci Empiku.

To jed­nak nie koniec atrak­cji, bowiem w tym roku po raz pierw­szy w histo­rii zosta­nie wrę­czo­na spe­cjal­na Nagro­da Publicz­no­ści. Spo­śród wszyst­kich nomi­no­wa­nych w 12 kate­go­riach inter­nau­ci wska­żą jed­ne­go zwy­cięz­cę – best­sel­le­ra best­sel­le­rów, czy­li naj­lep­szą ich zda­niem kul­tu­ral­ną pre­mie­rę 2021 roku. 

Gło­so­wa­nie w apli­ka­cji mobil­nej Empik star­tu­je już 1 lute­go i potrwa 10 dni.  Co wię­cej, war­to swój wybór war­to uza­sad­nić, ponie­waż na auto­rów naj­cie­kaw­szych wypo­wie­dzi cze­ka­ją aż trzy podwój­ne zapro­sze­nia na plan wiel­kiej pro­duk­cji tele­wi­zyj­nej: zwy­cięz­cy spę­dzą eks­cy­tu­ją­cy dzień w towa­rzy­stwie naj­więk­szych gwiazd – od prób, aż do samej gali Best­sel­le­rów Empi­ku na żywo.

Do kogo powę­dru­ją sta­tu­et­ki Best­sel­le­rów i Odkryć Empi­ku 2021, dowie­my się już 15 lute­go pod­czas wido­wi­sko­wej gali. To będzie praw­dzi­wa podróż do świa­ta kul­tu­ry i twór­cze­go talen­tu. Trans­mi­sja wyda­rze­nia na ante­nie TVN roz­pocz­nie się o godzi­nie 20:15, nato­miast o godzi­nie 19:45 wystar­tu­je stre­aming onli­ne z rela­cją zza kulis, któ­ry będzie moż­na śle­dzić na kana­łach Empi­ku na Face­bo­oku, Insta­gra­mie, Tik­To­ku i YouTu­be oraz na plat­for­mie Empik.com i w apli­ka­cji mobil­nej Empik. Po raz kolej­ny Empik szy­ku­je zaska­ku­ją­cą opra­wę muzycz­ną – tym razem we współ­pra­cy ze zna­nym pro­du­cen­tem i aran­że­rem muzycz­nym Wojt­kiem Urbańskim.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na ofi­cjal­nej stro­nie wyda­rze­nia Empik.com/BestselleryEmpiku.

BESTSELLERY EMPIKU 2021 – NOMINACJE (kolejność alfabetyczna według tytułów):

KSIĄŻKA

Lite­ra­tu­ra piękna
Dziew­czy­na, kobie­ta, inna, Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto, tłum. Aga­ta Zano, Wydaw­nic­two Poznańskie
Infor­ma­cja zwrot­na, Jakub Żul­czyk, Świat Książki
Mat­ka sie­dzi z tyłu. Opo­wie­ści z d**y wzię­te, Joan­na Moko­sa-Rykal­ska, Wiel­ka Litera
Nigdy, Ken Fol­let, tłum. Janusz Ochab, Albatros
Trzy sio­stry, Heather Mor­ris, tłum. Kaja Gucio, Wydaw­nic­two Marginesy
Lite­ra­tu­ra popularna
Narze­czo­na nazi­sty, Bar­ba­ra Wyso­czań­ska, Wydaw­nic­two Filia
Powrót, Nicho­las Sparks, tłum. Maria Olej­ni­czak-Skars­gård, Albatros
Póź­niej, Ste­phen King, tłum. Rafał Lisow­ski, Albatros
Tera­peut­ka, B.A. Paris, tłum. Maria Gębic­ka-Frąc, Albatros
Wyba­czam Ci, Remi­giusz Mróz, Czwar­ta Strona
Roz­wój osobisty
Czu­ła Prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie, Nata­lia de Bar­ba­ro, Agora
Dobro­stan. O szczę­śli­wym, boga­tym i speł­nio­nym życiu, Agniesz­ka Maciąg, Wydaw­nic­two Otwarte
Klub 5 rano. Szczę­śli­wy pora­nek zmie­nia wszyst­ko, Robin Shar­ma, tłum. Tere­sa Tom­czyń­ska, Wydaw­nic­two Kom­pa­nia Mediowa
Kobie­ty, któ­re czu­ją za bar­dzo, Kata­rzy­na Kuce­wicz, Dom Wydaw­ni­czy Rebis
Napisz i spal, Sha­ron Jones, tłum. Aga­ta Wró­bel, Wydaw­nic­two Otwarte
Lite­ra­tu­ra pol­ska dla dzieci
Boha­te­ro­wie Magicz­ne­go Drze­wa. Stwór, Andrzej Malesz­ka, Znak Emotikon
Jesteś praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem, Pin­ku!, Urszu­la Młod­nic­ka, Agniesz­ka Wali­gó­ra, Sensus
Kocia Szaj­ka i zagad­ka znik­nię­cia śle­dzi, Aga­ta Roma­niuk, Agora
Opo­wie­ści na dobra­noc. 100 histo­rii nie­zwy­kłych Polek, Syl­wia Chut­nik, Debit
Wszyst­kie kolo­ry świa­ta, Opra­co­wa­nie zbio­ro­we, Agora
Audio­bo­ok
Czu­ła prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie, Nata­lia de Bar­ba­ro, czy­ta: Maja Ostaszewska
Gra Luizy – Serial Ory­gi­nal­ny Empik Go według sce­na­riu­sza Anny Robak-Reczek, w rolach głów­nych: Alek­san­dra Lin­da, Bogu­sław Lin­da i Dawid Ogrodnik
Wil­ko­łak – Serial Ory­gi­nal­ny Empik Go i Wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy na pod­sta­wie powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza, w rolach głów­nych: Alek­san­dra Popław­ska, Ceza­ry Pazu­ra, Krzysz­tof Zalew­ski i Filip Kosior
Wizjer, Mag­da­le­na Wit­kie­wicz, w roli głów­nej: Maria Dębska
Zabój­cza przy­jaźń, Ali­ce Feeney, tłum. Agniesz­ka Walu­lik, czy­ta­ją: Dia­na Giu­row i Michał Podsiadło
Pod­cast
Kry­mi­na­to­rium Empik Go 2, Mar­cin Myszka
Muzycz­ka Oku­niew­skiej, Joan­na Okuniewska
Pią­te: Nie zabi­jaj. Dro­ga po kres, Justy­na Mazur
W poszu­ki­wa­niu peł­ni, Nata­lia de Barbaro
Zagad­ki Kry­mi­nal­ne Empik Go, Karo­li­na Anna

MUZYKA

Rap & hip-hop
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych, Avi x Louis Vil­la­in, Moya Label/e‑Muzyka/Step Hurt
Mło­dy Mat­czak, Mata, SBM Label/e‑Muzyka
Nic, Sokół, Pro­sto Label/e‑Muzyka
Pułap­ka na moty­le, Sobel, Def Jam Poland/Universal Music Polska
Sezon 3, Eki­pa, Ekipa/DonPro, Musicom/e‑Muzyka
Pop & rock
30, Ade­le, Sony Music Enter­ta­in­ment Poland
Iren­ka, sanah, Magic Records/Universal Music Polska
Męskie Gra­nie 2021, Męskie Gra­nie Orkie­stra 2021, Mystic Production/Sony Music Enter­ta­in­ment Poland
Mogło być nic, Kwiat Jabło­ni, Ago­ra S.A.
Teatro D’i­ra. Volu­me 1, Måne­skin, Sony Music Enter­ta­in­ment Poland
Stre­aming
Ale jazz!, sanah, Vito Bambino
etc. (na disco), sanah
I Cie­bie też, bar­dzo, Męskie Gra­nie Orkie­stra 2021
I WANNA BE YOUR SLAVE, Måne­skin
Kiss cam (pod­ryw roku), Mata
Live
Bass Astral x Igo – poże­gnal­na tra­sa: „Last Dan­ce” (9 miast)
FEST Festi­val 2021
Mata – kon­cert na Lot­ni­sku Bemowo
PRO8L3M – tra­sa: „Art Brut 2” (13 miast)
Young Leosia – Hulan­ki Tour (8 miast)

FILM

Kino pol­skie
25 lat nie­win­no­ści. Spra­wa Tom­ka Komen­dy, reż. Jan Holo­ubek, Kino Świat/AlterDystrybucja
Bank­ste­rzy, reż. Mar­cin Zię­biń­ski, Kino Świat/AlterDystrybucja
Czy­ściec, reż. Michał Kon­drat, Tele­wi­zja Pol­ska S.A.
Listy do M. 4, reż. Patrick Yoka, Kino Świat/AlterDystrybucja
Pętla, reż. Patryk Vega, Kino Świat/AlterDystrybucja
Kino fami­lij­ne
Co w duszy gra, reż. Pete Docter, Galapagos
Luca, reż. Enri­co Casa­ro­sa, Galapagos
Mulan, reż. Niki Caro, Galapagos
Tajem­ni­czy ogród, reż. Marc Mun­den, Mono­lith Films/Dasan
Trol­le 2, reż. Walt Dohrn, Filmostrada

ODKRYCIA EMPIKU 2021 – NOMINACJE (kolejność alfabetyczna według twórców):

MUZYKA
Luna „Cau­ght In The Night”, Uni­ver­sal Music Polska
OCHMAN „Ochman”, Uni­ver­sal Music Polska
Oxford Dra­ma „Wha­t’s The Deal With Time?”, Oxford Drama/Asfalt Distro
Patrick the Pan „Miło Wszyst­ko”, Ago­ra S.A.
Szczyl „Pol­ska Flo­ry­da”, Sony Music Enter­ta­in­ment Poland
FILM
Kon­rad Aksi­no­wicz „Powrót do tam­tych dni”, Kino Świat
Łukasz Grze­go­rzek „Moje wspa­nia­łe życie”, Gutek Film
Mate­usz Rako­wicz „Naj­mro. Kocha, krad­nie, sza­nu­je”, Dys­try­bu­cja Mówi Serwis
Łukasz Ronduda/Łukasz Gutt „Wszyst­kie nasze stra­chy”, Kino Świat
Alek­san­dra Ter­piń­ska „Inni ludzie”, War­ner Bros. Enter­ta­in­ment Polska
LITERATURA
Łukasz Barys „Kości, któ­re nosisz w kie­sze­ni”, Cyranka
Maciej Jaku­bo­wiak „Ostat­ni ludzie. Wymy­śla­nie koń­ca świa­ta”, Czarne
Doro­ta Kotas „Cukry”, Cyranka
Mate­usz Paku­ła „Jak nie zabi­łem swo­je­go ojca i jak bar­dzo tego żału­ję”, Nisza
Alek­san­dra Zbro­ja „Mire­czek. Pato­opo­wieść o moim ojcu”, Agora
Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Gra­fi­ka: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Empik znów daje tysiąc powodów, by czytać

  10 000 ksią­żek, któ­re zapeł­nią biblio­tecz­ne pół­ki w 10 pod­sta­wów­kach. To pula nagród w kon­kur­sie Empi­ku „Tysiąc powo­dów by czy­tać”. 30 wrze­śnia star­tu­je kolej­na edy­cja tej corocz­nej akcji, w któ­rej mogą wziąć udział biblioteki…
Więcej