Zdrowie

Suszone owoce – zdrowa alternatywa dla słodyczy

Suszone owoce cieszą się coraz większą popularnością. Dostarczają nam wielu niezbędnych składników mineralnych oraz duże ilości błonnika pokarmowego. Poza tym są łatwą, zdrową przekąską i doskonałą alternatywą dla słodyczy, szczególnie dla osób, które są na diecie. Wybór jest duży i każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Suszone owoce

Owo­ce suszo­ne i świe­że róż­nią się zawar­to­ścią wita­min i mine­ra­łów. W wyni­ku susze­nia owo­ce tra­cą wodę i wita­mi­ny. Zawar­tość wita­mi­ny C, kwa­su folio­we­go, wita­mi­ny A oraz wita­min z gru­py B zmniej­sza się pod­czas pro­ce­su odwad­nia­nia, dla­te­go w porów­na­niu do suszo­nych jabłek, świe­ży owoc będzie bogat­szy w wita­mi­nę C. Suszo­ne owo­ce zawie­ra­ją dużo mie­dzi, żela­za, magne­zu, pota­su a tak­że błon­ni­ka pokar­mo­we­go, któ­ry wspo­ma­ga pery­stal­ty­kę jelit i wpły­wa na pra­wi­dło­wą pra­cę ukła­du pokar­mo­we­go. Błon­nik spra­wia, że są nie­zwy­kle sycą­cą prze­ką­ską, dzię­ki cze­mu poma­ga­ją zastę­po­wać sło­dy­cze w die­cie.  Nie­ste­ty, mają jed­ną wadę – są znacz­nie bar­dziej kalo­rycz­ne niż świe­że owo­ce, co spo­wo­do­wa­ne jest tym, że zawie­ra­ją dużo mniej wody (ok. 15 – 30%). Dla przy­kła­du 100 gra­mów świe­żych śli­wek zawie­ra ok. 45 kcal, nato­miast 100 gra­mów suszo­nych – ok. 240 kcal. Podob­nie jak świe­że, suszo­ne owo­ce pozba­wio­ne są tłusz­czu i mają niski indeks gli­ke­micz­ny.

Pod­czas kupo­wa­nia suszo­nych owo­ców szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na ich skład, czy­li ewen­tu­al­ne dodat­ki. Suszo­ne owo­ce czę­sto mają dodat­ko­wy cukier doda­ny do wzmoc­nie­nia sma­ku (doty­czy to szcze­gól­nie żura­wi­ny, bana­nów i ana­na­sa). Innym powszech­nie doda­wa­nym skład­ni­kiem jest dwu­tle­nek siar­ki, któ­ry speł­nia rolę kon­ser­wan­tu (uwa­żać na nie­go powin­ni aler­gi­cy). Owo­ce nie­siar­ko­wa­ne róż­nią się wyglą­dem i ceną – są ciem­niej­sze i droż­sze. Wska­zów­ką może być tak­że ich kon­sy­sten­cja – na przy­kład nie­siar­ko­wa­ne more­le są bar­dziej mięk­kie niż siar­ko­wa­ne.

Baka­lii powin­ny uni­kać oso­by na die­cie lek­ko straw­nej, a tak­że cier­pią­ce na zespół  jeli­ta wraż­li­we­go albo cho­ro­bę wrzo­do­wą. Duża ilość sor­bi­to­lu, któ­ry powsta­je pod­czas susze­nia może powo­do­wać wzdę­cia oraz bie­gun­ki, dla­te­go pod­czas jedze­nia suszo­nych owo­ców nale­ży pamię­tać o zacho­wa­niu zdro­we­go umia­ru.

Suszone jabłka, gruszka suszona, Suszone owoce

Suszone morele:

 • boga­te źró­dło błon­ni­ka pokar­mo­we­go,
 • zawie­ra­ją dużo żela­za i pota­su,
 • zawie­ra­ją dużo wita­mi­ny A oraz C,
 • zawie­ra­ją liko­pen, któ­ry jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem (chro­ni przed pro­ce­sa­mi sta­rze­nia),
 • zawie­ra­ją dużo wap­nia i boru, któ­ry zapo­bie­ga utra­cie pierw­sze­go, dla­te­go suszo­ne more­le pole­ca­ne są kobie­tom po meno­pau­zie.

Suszone śliwki:

 • zawie­ra­ją 7 razy wię­cej błon­ni­ka niż świe­że owo­ce,
 • boga­te źró­dło wita­mi­ny A, C i E,
 • zawie­ra­ją sor­bi­tol (natu­ral­ny cukier),
 • duża zawar­tość żela­za i fos­fo­ru spra­wia, że są zale­ca­ne do spo­ży­wa­nia przez wege­ta­rian,
 • dobre źró­dło pota­su i wap­nia,
 • duża zawar­tość pek­tyn zapew­nia uczu­cie syto­ści na dłu­gi czas.

Rodzynki:

 • zawie­ra­ją dużą ilość jodu, któ­ry jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­wej pra­cy tar­czy­cy,
 • są dobrym źró­dłem wita­min z gru­py B,
 • zawie­ra­ją reswe­ra­trol, któ­ry wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we,
 • dobre źró­dło magne­zu, żela­za, pota­su i cyn­ku
 • obni­ża­ją poziom cho­le­ste­ro­lu i zapo­bie­ga­ją oste­opo­ro­zie,

Suszone banany:

 • zawie­ra­ją 3 razy wię­cej pota­su i magne­zu niż świe­że,
 • są źró­dłem tryp­to­fa­nu, któ­ry prze­kształ­ca­jąc się w sero­to­ni­nę dzia­ła uspo­ka­ja­ją­co,
 • mają nie­wiel­ką ilość błon­ni­ka,
 • obni­ża­ją ciśnie­nie krwi.

Suszone jabłka:

 • zawar­ta w nich kwer­ce­ty­na popra­wia krą­że­nie krwi,
 • dobre źró­dło pota­su i boru,
 • dobre źró­dło wita­min z gru­py B oraz poli­fe­no­li odpo­wia­da­ją­cych za reduk­cję wol­nych rod­ni­ków,
 • obni­ża­ją poziom cho­le­ste­ro­lu,
 • wspo­ma­ga­ją pro­ces tra­wie­nia,
 • wspo­ma­ga­ją układ odpor­no­ścio­wy dzię­ki zawar­to­ści wita­mi­ny C.

 Daktyle:

 • dobre źró­dło magne­zu, pota­su oraz żela­za,
 • zawie­ra­ją natu­ral­ne sali­cy­la­ny, któ­re wyka­zu­ją dzia­ła­nie podob­ne do dzia­ła­nia aspi­ry­ny,
 • dobre źró­dło wita­mi­ny A oraz kwa­su folio­we­go,
 • wspo­ma­ga­ją pery­stal­ty­kę jelit, zapo­bie­ga­ją zapar­ciom.

Figi:

 • boga­te źró­dło cyn­ku,
 • zawie­ra­ją zawie­ra­ją naj­wię­cej błon­ni­ka spo­śród wszyst­kich suszo­nych owo­ców, sku­tecz­nie zapo­bie­ga­ją zapar­ciom,
 • są bar­dzo dobrym źró­dłem wap­nia – zawar­tość wap­nia w 100 gra­mach fig odpo­wia­da jed­nej szklan­ce mle­ka,
 • poma­ga­ją w lecze­niu wrzo­dów żołąd­ka,
 • dobre źró­dło wita­min z gru­py B.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *