Zdrowie

Suszone owoce – zdrowa alternatywa dla słodyczy

Suszo­ne owo­ce cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Dostar­cza­ją nam wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków mine­ral­nych oraz duże ilo­ści błon­ni­ka pokar­mo­we­go. Poza tym są łatwą, zdro­wą prze­ką­ską i dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla sło­dy­czy, szcze­gól­nie dla osób, któ­re są na die­cie. Wybór…

Więcej