Uroda

Suche skórki na twarzy – jak się ich pozbyć?

Suche skórki na twarzy to problem, który dotyka nie tylko posiadaczy suchej skóry. Każdemu z nas mogą się zdarzyć nieestetyczne zgrubienia, widoczne na przykład pod podkładem. Jak się ich pozbyć bez podrażnienia i naruszenia struktury skóry?

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?   Suche skórki na twarzy to problem, który dotyka nie tylko posiadaczy suchej skóry. Każdemu z nas mogą się zdarzyć nieestetyczne zgrubienia, widoczne na przykład pod podkładem. Jak się ich pozbyć bez podrażnienia i naruszenia struktury skóry?  Suche skórki to łuszczący się miejscowo naskórek. Najczęściej powstają przez stosowanie zbyt mocno złuszczających kosmetyków, niedostateczne nawilżanie cery lub czynniki atmosferyczne, takie jak mróz czy wiatr.  Sposób na pozbycie się suchych skórek na twarzy  Znalezienie przyczyny suchych skórek nie jest jednak najważniejsze w procesie pozbywania się ich. Tak naprawdę niezależnie od tego czy powstały przez zbyt mocny kosmetyk z kwasami, czy przez niedostateczne nawilżenie, będziemy je traktowali podobnie.   Miejsce, gdzie schodzi skóra, może być podatne na podrażnienia i skłonne do zaczerwienień, dlatego nie należy używać w tym miejscu silnie działających kosmetyków, w szczególności gruboziarnistych peelingów. Nie jest to też dobry czas, aby testować nowe produkty.  Łuszczącą się skórę najlepiej dokładnie oczyścić delikatnym detergenem, na przykład pianką do cery wrażliwej, a następnie wykonać delikatny masaż peelingiem enzymatycznym. Do czasu, kiedy cera się nie wygładzi, unikajmy nakładania peelingów kwasowych.  Następny etap to nawilżenie cery. Żelowy krem może tu nie wystarczyć. Warto sięgnąć po treściwszy krem z odżywczymi składnikami, który skutecznie redukuje suchość. Krem warto nałożyć częściej, niż rano i wieczorem.  Jak zapobiegać suchym skórkom na twarzy  Kluczem do pozbycia się suchych skórek na twarzy jest zapobieganie im. Jeśli mamy suchą skórę, nigdy nie wychodźmy z domu ani nie kładźmy się spać bez nałożenia wcześniej kremu odpowiedniego dla naszej cery. Gdy panuje mróz i wieje silny wiatr, chrońmy twarz nie tylko kosmetykami, ale i kawałkiem ubrania - szczególnie w okolicach nos i ust, nam szczególnie lubi pękać i się łuszczyć. Gdy zauważymy suche skórki na nosie i w okolicach strefy T, prawdopodobnie problemem jest zbyt wysuszający kosmetyk do makijażu. Zamieńmy matujący puder na delikatniejszy kosmetyk mineralny, a pod makijaż zawsze nakładajmy nawilżającą bazę.

Suche skór­ki na twa­rzy – jak się ich pozbyć? La Mer The Con­cen­tra­te, Sisley Paris Gel Express aux Fleurs — eks­pre­so­wa masecz­ka, Guer­la­in Super Aqua Rich emul­sja do twa­rzy, Der­mo­Me­di­ca Healing B3-LA Serum, EISENBERG krem-flu­id nawil­ża­ją­cy For­mu­la Trio-Mole­cu­lar®, Avène Eau Ther­ma­le Toléran­ce Extrême – emul­sja do twa­rzy, CHANEL krem z mikro­kro­pel­ka­mi kame­lii, PURLES nawil­ża­ją­co-łago­dzą­cy krem-żel.

Suche skór­ki to łusz­czą­cy się miej­sco­wo naskó­rek. Naj­czę­ściej powsta­ją przez sto­so­wa­nie zbyt moc­no złusz­cza­ją­cych kosme­ty­ków, nie­do­sta­tecz­ne nawil­ża­nie cery lub czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne, takie jak mróz czy wiatr.

Sposób na pozbycie się suchych skórek na twarzy

Zna­le­zie­nie przy­czy­ny suchych skó­rek nie jest jed­nak naj­waż­niej­sze w pro­ce­sie pozby­wa­nia się ich. Tak napraw­dę nie­za­leż­nie od tego czy powsta­ły przez zbyt moc­ny kosme­tyk z kwa­sa­mi, czy przez nie­do­sta­tecz­ne nawil­że­nie, będzie­my je trak­to­wa­li podob­nie. 

Miej­sce, gdzie scho­dzi skó­ra, może być podat­ne na podraż­nie­nia i skłon­ne do zaczer­wie­nień, dla­te­go nie nale­ży uży­wać w tym miej­scu sil­nie dzia­ła­ją­cych kosme­ty­ków, w szcze­gól­no­ści gru­bo­ziar­ni­stych peelin­gów. Nie jest to też dobry czas, aby testo­wać nowe pro­duk­ty.

Łusz­czą­cą się skó­rę naj­le­piej dokład­nie oczy­ścić deli­kat­nym deter­ge­nem, na przy­kład pian­ką do cery wraż­li­wej, a następ­nie wyko­nać deli­kat­ny masaż peelin­giem enzy­ma­tycz­nym. Do cza­su, kie­dy cera się nie wygła­dzi, uni­kaj­my nakła­da­nia peelin­gów kwa­so­wych.

Następ­ny etap to nawil­że­nie cery. Żelo­wy krem może tu nie wystar­czyć. War­to się­gnąć po tre­ściw­szy krem z odżyw­czy­mi skład­ni­ka­mi, któ­ry sku­tecz­nie redu­ku­je suchość. Krem war­to nało­żyć czę­ściej, niż rano i wie­czo­rem.

Jak zapobiegać suchym skórkom na twarzy

Klu­czem do pozby­cia się suchych skó­rek na twa­rzy jest zapo­bie­ga­nie im. Jeśli mamy suchą skó­rę, nigdy nie wychodź­my z domu ani nie kładź­my się spać bez nało­że­nia wcze­śniej kre­mu odpo­wied­nie­go dla naszej cery. Gdy panu­je mróz i wie­je sil­ny wiatr, chroń­my twarz nie tyl­ko kosme­ty­ka­mi, ale i kawał­kiem ubra­nia – szcze­gól­nie w oko­li­cach nos i ust, nam szcze­gól­nie lubi pękać i się łusz­czyć. Gdy zauwa­ży­my suche skór­ki na nosie i w oko­li­cach stre­fy T, praw­do­po­dob­nie pro­ble­mem jest zbyt wysu­sza­ją­cy kosme­tyk do maki­ja­żu. Zamień­my matu­ją­cy puder na deli­kat­niej­szy kosme­tyk mine­ral­ny, a pod maki­jaż zawsze nakła­daj­my nawil­ża­ją­cą bazę. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej