ModaNewsroom

Sprezentuj sobie bieliznę od marki Triumph

Znowu nadeszła zima, a to najwyższa pora, aby otoczyć się przytulną atmosferą. W okresie świątecznym wygoda to podstawa, aby miło spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, zrelaksować się i odreagować stres codzienności. Bez względu na to, czy odpoczywasz przy kominku, czy na kanapie z rodziną – z marką Triumph każda chwila będzie wyjątkowa. 

Z marką Triumph każda chwila będzie wyjątkowa!

Nowy biu­sto­nosz Body Make-Up Soft Touch ide­al­nie spraw­dzi się na spo­koj­ne dni w domu, a fla­ne­lo­we spodnie z czy­stej baweł­ny z kolek­cji Triumph Loun­ge­we­ar Col­lec­tion zapew­nią nie­sa­mo­wi­te poczu­cie wygo­dy. 

Biu­sto­nosz Body Make-Up Soft Touch w sezo­no­wym odcie­niu Swe­et Chest­nut to naj­lep­szy wybór, jeśli cho­dzi o wygo­dę. Jest to model bez fisz­bin, wyko­na­ny z inno­wa­cyj­ne­go, oddy­cha­ją­ce­go mate­ria­łu 3D Bre­eze Foam, dzię­ki któ­re­mu jest jesz­cze bar­dziej mięk­ki i lżej­szy. Sub­tel­ne, saty­no­we deta­le nada­ją bie­liź­nie świą­tecz­ny wygląd. 

Nowy biustonosz Body Make-Up Soft Touch marki Triumph

Spodnie Loun­ge­we­ar Flan­nel Tro­users ze wzo­rem Woodro­se Print to ulu­bio­ny strój na spę­dze­nie przy­tul­ne­go dnia w domu. Spodnie wyko­na­ne zosta­ły z mięk­kiej, czy­stej baweł­ny fla­ne­lo­wej z pięk­nym, kwie­ci­stym wzo­rem. Ela­stycz­ny pas i pro­sta nogaw­ka gwa­ran­tu­ją ide­al­ne dopa­so­wa­nie do cia­ła pod­czas słod­kie­go leni­stwa. 

ZAPACHOWE ŚWIECZKI, KOCYK I ŚWIĄTECZNE FILMY – TO IDEALNY PRZEPIS NA ZIMOWE WIECZORY W DOMU 

Czy wiesz, że…? Biu­sto­nosz Body Make Up Soft Touch stwo­rzo­ny jest z wyjąt­ko­we­go mate­ria­łu 3D Bre­eze Foam, aby zapew­nić naj­wyż­szy poziom kom­for­tu. Dzię­ki zaawan­so­wa­ne­mu pro­jek­to­wi i bez­sz­wo­wej kon­struk­cji, biu­sto­nosz nie odci­ska się na skó­rze i gwa­ran­tu­je wygo­dę przez cały dzień. Misecz­ki zosta­ły pokry­te deli­kat­nie szczot­ko­wa­nym, jako­ścio­wym jer­sey­em, któ­ry jest aksa­mit­ny w doty­ku. 

#Toge­ther­We­Triumph

KOLEKCJA DOSTĘPNA W WYBRANYCH SALONACH ORAZ NA WWW.TRIUMPH.COM

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy