Moda

Otwórz się na zmiany – najnowsza kampania Triumph z nową ambasadorką Martyną Wojciechowską

Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania, które nierzadko są dla nas niespodzianką: przerażają, ekscytują, ale przede wszystkim i zawsze są początkiem czegoś nowego, dodając nam niezwykłej energii i pewności siebie. A jeśli już w tych wielkich, jak i drobnych, codziennych zmianach wspierają nas inspirujące kobiety, może być tylko lepiej, o czym w najnowszej, wiosennej kampanii wraz z nową ambasadorką Martyną Wojciechowską przekonuje marka Triumph.

MARTYNA WOJCIECHOWSKA

Odważ­ne­mu hasłu kam­pa­nii „Otwórz się na zmia­ny” towa­rzy­szy inspi­ru­ją­ce video, w któ­rym boha­ter­ki otwar­cie opo­wia­da­ją m.in. o tym, czym jest dla nich zmia­na i opo­wia­da­ją o zwią­za­nych z nią emo­cja­mi. Wspól­nie z nową amba­sa­dor­ką Triumph: dzien­ni­kar­ką, podróż­nicz­ką i akty­wist­ką Mar­ty­ną Woj­cie­chow­ską w kam­pa­nii wzię­ły udział tak­że Mar­ta Woj­tal, któ­ra porzu­ci­ła zawód księ­go­wej i obec­nie jest jed­ną z naj­lep­szych foto­gra­fek modo­wych w kra­ju; Moni­ka Pryś­ko – autor­ka książ­ki „Bój się i dzia­łaj”, któ­ra od lat na swo­im blo­gu prze­ko­nu­je, że w kobie­tach drze­mie praw­dzi­wa siła , a tak­że braf­fi­ter­ka Klau­dia Bąk, lau­re­at­ka wewnętrz­ne­go kon­kur­su dla pra­cow­ni­ków salo­nów Triumph, któ­ra z fir­mą zwią­za­na jest od 15 lat.

Wspól­nym mia­now­ni­kiem, któ­ry łączy boha­ter­ki jest wła­śnie otwar­tość na zmia­ny, któ­ra zapro­wa­dzi­ła je na szczyt – do speł­nio­ne­go, szczę­śli­we­go, pięk­ne­go życia. Kam­pa­nia przy­po­mi­na, że nas, kobie­ty, łączy wię­cej, niż nam się wyda­je. Mimo, że każ­da zmia­na jest indy­wi­du­al­ną decy­zją, to w jej tle sły­chać gło­sy wie­lu kobiet, któ­rych wza­jem­ne wspar­cie zawsze doda­je skrzy­deł. 

To wła­śnie ten głos mar­ka Triumph w naj­now­szej kam­pa­nii posta­no­wi­ła oddać inspi­ru­ją­cym kobie­tom. Któż zmian nie doświad­cza bar­dziej, niż kobie­ty? Mie­rzy­my się z nimi na każ­dym eta­pie nasze­go życia, a wraz z wie­kiem zmie­nia­ją się nie tyl­ko nasze prio­ry­te­ty, ale tak­że nasze cia­ło. Dla­te­go też mar­ka Triumph, któ­ra od ponad 130 lat two­rzy ide­al­nie dopa­so­wa­ną bie­li­znę, stwo­rzy­ła rewo­lu­cyj­ny biu­sto­nosz Fit Smart, któ­ry dopa­so­wu­je się do cia­ła kobie­ty. Bez wzglę­du na to czy Two­je cia­ło zmie­nia się w wyni­ku dzia­ła­nia hor­mo­nów czy wahań wagi w cią­gu mie­sią­ca, naj­now­szy biu­sto­nosz Fit Smart, dzię­ki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej, ela­stycz­nej koron­ce 4D, misecz­kom z ela­stycz­nej pian­ki 4D oraz bez­fisz­bi­no­wej kon­struk­cji wewnętrz­nej, gwa­ran­tu­je dosko­na­łe pod­trzy­ma­nie i dopa­so­wa­nie do kształ­tu oraz roz­mia­ru biu­stu. Fit Smart zapro­jek­to­wa­no tak, by dać kobie­tom poczu­cie kom­for­tu pod­czas codzien­nych wyzwań i zmian, któ­rych doświad­cza­ją. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną biu­sto­no­sza Fit Smart jest 5 inte­li­gent­nych roz­mia­rów adap­tu­ją­cych do biu­stu, któ­re sta­no­wią alter­na­ty­wę dla stan­dar­do­wej roz­mia­rów­ki, pod­czas, gdy w rze­czy­wi­sto­ści odpo­wia­da­ją ponad 40 kom­bi­na­cjom rozmiarów.

bielizna TRIUMPH

Fit Smart to nowa defi­ni­cja kom­for­tu, a jed­no­cze­śnie biu­sto­nosz zapro­jek­to­wa­ny z myślą o kobie­tach i ich życiu, któ­ry doda­je pew­no­ści sie­bie, zapew­nia  kobie­tom swo­bo­dę ruchu, adap­tu­jąc się do cia­ła w każ­dej sytu­acji i gwa­ran­tu­je ide­al­ne wspar­cie bez wzglę­du na styl życia czy zmia­ny zacho­dzą­ce w kobie­cym cie­le w cią­gu mie­się­cy czy lat.

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki Triumph „Otwórz się na zmia­ny” z udzia­łem Mar­ty­ny Woj­cie­chow­skiej potrwa od 4 maja do 23 czerw­ca 2021.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Sprezentuj sobie bieliznę od marki Triumph

Zno­wu nade­szła zima, a to naj­wyż­sza pora, aby oto­czyć się przy­tul­ną atmos­fe­rą. W okre­sie świą­tecz­nym wygo­da to pod­sta­wa, aby miło spę­dzić czas z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi, zre­lak­so­wać się i odre­ago­wać stres codzien­no­ści. Bez wzglę­du na…
Więcej