Inna

Spełniaj fryzjerskie marzenia z Hair Team Łukasz Urbański

Konkurs UrbanskixJOICO już wystartował! To może być początek wielkiej kariery dla młodych, utalentowanych i ambitnych fryzjerów. Pierwszy etap zabawy już toczy się na profilu instagramowym @lukaszurbanskihair i potrwa do 20.06. Nie ma na co czekać, bo czas ucieka! Wygraną jest udział w sesji zdjęciowej dla marki JOICO Polska oraz staż u Hair Team Łukasz Urbański, który zakończy się rekrutacją do stałego zespołu.

Łukasz Urbań­ski swo­je pierw­sze kro­ki w bran­ży fry­zjer­skiej sta­wiał jako mło­dy chło­pak. Począt­ko­wo przyj­mo­wał klient­ki w piw­ni­cy rodzi­ców, w rodzin­nym Knu­ro­wie. Obec­nie to Amba­sa­dor mar­ki JOICO Pol­ska, któ­ry jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych fry­zje­rów w Pol­sce, a swój talent może poka­zy­wać two­rząc nie­sa­mo­wi­te sty­li­za­cje w popu­lar­nych pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych, takich jak: Top Model, Mam Talent czy Master Chef. Został doce­nio­ny rów­nież przez Gwiaz­dy, któ­re regu­lar­nie korzy­sta­ją z jego facho­wej wie­dzy i talen­tu przy zmia­nach swo­ich fry­zur. W War­sza­wie funk­cjo­nu­ją już 2 salo­ny sygno­wa­ne nazwi­skiem Łuka­sza oraz szko­ła Łukasz Urbań­ski Scho­ol, w któ­rej zało­ży­ciel dzie­li się swo­ją wie­dzą, doświad­cze­niem, a tak­że zara­ża innych ogrom­ną pasją do fryzjerstwa.

JOICO jest świa­to­wą mar­ką z pro­fe­sjo­nal­ny­mi kosme­ty­ka­mi do wło­sów. Wyróż­nia­ją ją przede wszyst­kim zawar­te są w pro­duk­tach inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, któ­re spra­wia­ją, że kolo­ry­za­cja wło­sów jest bez­piecz­niej­sza niż kie­dy­kol­wiek. Dowo­dem jako­ści mar­ki JOICO jest fakt, że zaufa­ły jej naj­więk­sze Gwiaz­dy z całe­go świa­ta np. Lady Gaga, Sele­na Gomez, Katy Per­ry i wie­le innych.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie Urban­ski­xJO­ICO, fry­zjer musi stwo­rzyć peł­ną sty­li­za­cję rodem z Top Model, opi­sać ją, swo­ją histo­rię oraz fry­zjer­skie marze­nie. Następ­nie dodać hasz­tag #Urban­ski­xJO­ICO i ozna­czyć pro­fi­le: @joicopolska, @lukaszurbaskihair oraz @lukiur. Pod postem kon­kur­so­wym na pro­fi­lu @lukaszurbaskihair odpo­wie­dzieć na pyta­nie „Dla­cze­go to wła­śnie TY powinnaś/powinieneś wygrać staż i dołą­czyć do zespo­łu Hair Team Łukasz Urbań­ski?” i zaob­ser­wo­wać: @joicopolska, @lukaszurbaskihair i @lukiur, aby być na bie­żą­co ze wszyst­ki­mi informacjami.

Do dru­gie­go eta­pu kon­kur­su, na któ­ry będzie skła­dać się sesja zdję­cio­wa dla JOICO Pol­ska, przej­dą auto­rzy naj­bar­dziej kre­atyw­nych komen­ta­rzy i osza­ła­mia­ją­cych sty­li­za­cji. W trak­cie sesji Hair Team Łukasz Urbań­ski wybie­rze naj­lep­szych z naj­lep­szych, któ­rych zapro­si na staż zakoń­czo­ny rekru­ta­cją do ich sta­łe­go teamu.

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie znaj­du­je się w poście kon­kur­so­wym na pro­fi­lu @lukaszurbanskihairteam – https://www.instagram.com/p/CP719AeJdme/

Regu­la­min kon­kur­su znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej JOICO Pol­ska -  https://www.joicopolska.pl/2,2,0,325,konkurs-urbanskixjoico

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy