Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjątkowy, krótki film nakręcony specjalnie z myślą o najnowszej kolekcji Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Romana Coppola z Margaret Qualley w roli głównej to intymne spotkanie  i odkrycie prawdziwego kunsztu krawieckiego – od kulis pracowni, aż po ostatnią przymiarkę sukni w salonach Haute Couture, aktorka i ambasadorka francuskiego domu mody odkrywa ostatnie przygotowania przed prezentacją kolekcji stworzonej przez Virginie Viard.

Gesty szwa­czek, któ­re oży­wia­ją kolek­cję i cen­ne, czar­no – bia­łe momen­ty w ate­lier Hau­te Coutu­re uchwy­cił zaś foto­graf Mika­el Jans­son, któ­ry sfo­to­gra­fo­wał tak­że aktor­kę i amba­sa­dor­kę Domu – Mar­ga­ret Qual­ley, ubra­ną w mary­nar­kę i spód­ni­cę o linii A z wie­lo­ko­lo­ro­we­go tweedu.

Już od pierw­szych minut poka­zu nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że ser­cem naj­now­szej, tro­chę dam­skiej, tro­chę męskiej kolek­cji Cha­nel jesień-zima 2021/22 Hau­te Coutu­re jest malar­stwo – zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach pra­ce Ber­the Mori­sot, Marie Lau­ren­cin i Édo­uar­da Mane­ta, a dla pro­jek­tant­ki impul­sem do stwo­rze­nia kolek­cji były por­tre­ty Gabriel­le Cha­nel ubra­nej w czar­ne lub bia­łe sukien­ki w sty­lu lat 80., któ­re były mod­ne w latach 30. XX wieku.

Ten dopra­co­wa­ny, prze­peł­nio­ny kolo­ra­mi pokaz nie mógł się zatem odbyć w innym miej­scu jak w Pala­is Gal­lie­ra – praw­dzi­wej insty­tu­cji sztu­ki i mody, gdzie wła­śnie trwa wysta­wa poświę­co­na Gabriel­le Cha­nel. Malar­skie inspi­ra­cje Vir­gi­nie zaowo­co­wa­ły nie­zwy­kle lek­ką, peł­ną rado­ści kolek­cją. I tak, twe­edo­wy płaszcz ozdo­bio­ny ceki­na­mi, niczym impre­sjo­ni­stycz­ny obraz zda­je się skła­dać z wie­lu pocią­gnięć far­by, a wyszy­wa­ne fio­le­to­wo – różo­wy­mi ceki­na­mi lub  mały­mi czer­wo­ny­mi, nie­bie­ski­mi i żół­ty­mi sto­krot­ka­mi na czar­nym tle bluz­ki zesta­wio­ne są z kla­sycz­ny­mi spód­ni­ca­mi w kolo­ro­we paski z twe­edu. Są więc sukien­ki moc­no inspi­ro­wa­ne impre­sjo­ni­zmem, spód­ni­ce, któ­re wyglą­da­ją jak obra­zy i dłu­ga, bia­ła saty­no­wa suk­nia z czar­ny­mi kokard­ka­mi niczym u Mori­so­ta. Czar­no – bia­łe mary­nar­ki oży­wia­ją zaś niczym pla­my inten­syw­ne, jasno­ró­żo­we i żół­te pom­po­ny tiu­lu, podob­nie jak mary­nar­ki z czar­ne­go twe­edu ozdo­bio­ne pió­ra­mi z czer­wo­ny­mi i różo­wy­mi kwiatami.

Pod­czas poka­zu Cha­nel nawet guzi­ki zda­wa­ły się naśla­do­wać pale­ty arty­stów lub nim­fy Mone­ta, wyko­na­ne z mozai­ki maleń­kich kolo­ro­wych dże­tów, a kwia­ty wyła­nia­ją się spod fil­co­wych rond kape­lu­szy Maison Michel. Te zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kostiu­my stwo­rzy­ły naj­więk­sze domy haf­ciar­skie w Pary­żu, m.in. Lesa­ge czy Ate­lier Mon­tex, a tak­że pro­jek­tan­ci piór i kwia­tów, naśla­du­jąc odważ­ne pocią­gnię­cia malar­skie i two­rząc w ten spo­sób małe dzie­ła sztu­ki z tiu­lu i szy­fo­nu. Nie brak zatem bufia­stych spód­nic, kla­sycz­nych, twe­edo­wych gar­ni­tu­rów utka­nych z cien­kich pasm kolo­ro­we­go tiu­lu, zwiew­nych sukie­nek, sub­tel­nych gor­se­tów i kre­do­wej koron­ki. Wśród kolo­rów kró­lo­wał baby blue, róż, tur­kus oraz żół­ty. W kolek­cjach Viard nie­ustan­nie prze­bi­ja się tak­że andro­ge­nicz­ny luz i non­sza­lan­cja, cze­go naj­lep­szym dowo­dem są kre­mo­we spodnie sty­li­zo­wa­ne na boa z błysz­czą­cych ceki­nów. 

Praw­dzi­wym zwień­cze­niem poka­zu oka­za­ła się jed­nak pan­na mło­da w posta­ci aktor­ki Mar­ga­ret Qual­ley o sub­tel­nej, fran­cu­skiej uro­dzie, któ­ra poja­wi­ła się w oka­za­łej suk­ni z mięk­kiej różo­wej saty­ny, przy­po­mi­na­jąc cza­sy niczym sprzed II woj­ny światowej.

Naj­now­szy pokaz Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 z pierw­szych rzę­dów podzi­wia­li goście, wśród któ­rych nie zabra­kło amba­sa­do­rów domu mody, m.in. Caro­li­ne De Maigret czy Sofii Coppoli.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Ton w ton - Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton two­rzą per­fek­cyj­ną syner­gię, ide­al­nie zgry­wa­jąc się w sub­tel­ne har­mo­nię kolo­ry­stycz­ne. Skom­po­no­wa­ne wokół czte­rech, jesien­nych odcie­ni: cie­płej sza­ro­ści, kha­ki, tera­ko­ty inspirowanej…
Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej