Natychmiastowa poprawa i odbudowa kondycji skóry po zastosowaniu jednego produktu? To możliwe jedynie dzięki Ekoampułce 3, czyli intensywnej kuracji antyoksydacyjnej stworzonej wyłącznie z naturalnych składników o właściwościach przeciwrodnikowych. Właściwości te pomagają odtworzyć prawidłową strukturę uszkodzonych cząsteczek oraz opóźnić procesy starzenia się.

Ekoampułka 3 Pat&Rub by Kinga Rusin

Eko­am­puł­ka 3 dzia­ła nawil­ża­ją­co, wygła­dza­ją­co i spły­ca widocz­ność nie­mal każ­dych zmarsz­czek – nawet tych głę­bo­kich. Jed­no­cze­śnie, roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia i chro­ni cerę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, a zawar­tość sub­stan­cji zmięk­cza­ją­cych spra­wia, że  skó­ra sta­je się mięk­ka i elastyczna.

Wyjąt­ko­wy pro­dukt, stwo­rzo­ny przez Kin­gę Rusin w peł­ni zawdzię­cza swo­je wła­ści­wo­ści natu­ral­nym skład­ni­kom, wśród któ­rych znaj­du­ją się m.in koen­zym Q10, tj. sub­stan­cja odżyw­cza, z któ­rej skła­da się każ­da komór­ka ludz­kie­go orga­ni­zmu, a któ­ra jest kata­li­za­to­rem nie­zbęd­nych pro­ce­sów w nich zacho­dzą­cych, któ­ra bie­rze udział w wymia­nie tle­no­wej  i ener­ge­tycz­nej. Eks­trakt z austra­lij­skiej śliw­ki kaka­du – Super­ox – C, zna­ny jest na świe­cie jako uni­ka­to­we i naj­bo­gat­sze źró­dło sta­bil­nej for­my wita­mi­ny C. Wzbo­ga­co­na nim eko­am­puł­ka pozwa­la chro­nić skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków tle­no­wych, sty­mu­lu­jąc pro-kola­gen I i syn­te­zę kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. W efek­cie, skó­ra pozo­sta­je gład­ka, a prze­bar­wie­nia sta­ją się mniej widocz­ne. Sub­stan­cja nawil­ża­ją­ca i łago­dzą­ca podraż­nie­nia – Gly­co­hy­al LW to zaś nie­ty­po­we połą­cze­nie muko­po­li­sa­cha­ry­dów oraz nisko­czą­stecz­ko­we­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­ry dzię­ki bar­dzo małe­mu roz­mia­ro­wi wni­ka w naskó­rek, sku­tecz­niej nawil­ża­jąc skó­rę. Wytwa­rza­na przez mikro­or­ga­ni­zmy żyją­ce w skraj­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach śro­do­wi­ska Ekto­ina chro­ni je przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra, suchość czy pro­mie­nio­wa­nie UV. W kosme­to­lo­gii zna­na sze­rzej z uwa­gi na swo­je wła­ści­wo­ści ochron­ne i nawil­ża­ją­ce skó­rę.  Prócz tego, Eko­am­puł­ka 3 Pat&Rub wzbo­ga­co­na jest w emo­lien­ty, czy­li lek­kie lipi­dy pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, któ­re zmięk­cza­ją skó­rę  i pozo­sta­wia­ją na niej aksa­mit­ną powłokę.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy