Uroda

Skoncentrowana moc antyoksydantów, które zwalczają przebarwienia - Ekoampułka 3 Pat&Rub by Kinga Rusin

Natych­mia­sto­wa popra­wa i odbu­do­wa kon­dy­cji skó­ry po zasto­so­wa­niu jed­ne­go pro­duk­tu? To moż­li­we jedy­nie dzię­ki Eko­am­puł­ce 3, czy­li inten­syw­nej kura­cji anty­ok­sy­da­cyj­nej stwo­rzo­nej wyłącz­nie z natu­ral­nych skład­ni­ków o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­rod­ni­ko­wych. Wła­ści­wo­ści te poma­ga­ją odtwo­rzyć pra­wi­dło­wą struk­tu­rę uszkodzonych…

Więcej