UrodaZdrowie

Skarby owocowo-warzywne prosto z targu

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Vers-24

Poma­rań­czo­wy, żół­ty, czer­wo­ny, zie­lo­ny to pięk­ne kolo­ry, któ­re powin­ny towa­rzy­szyć Ci każ­de­go dnia na tale­rzu. Wcze­sna jesień to dosko­na­ły moment na wzbo­ga­ce­nie posił­ków w pro­duk­ty, któ­re są dostęp­ne o tej porze roku na stra­ga­nach i bazar­kach. Zło­ta zasa­da- korzy­staj­my z tego, co jest lokal­ne, aktu­al­nie dostęp­ne. Są pod­sta­wą do zacho­wa­nia zdro­wia i przy oka­zji szczu­płej figu­ry. Nie­któ­re z nich zawie­ra­ją takie ilo­ści biał­ka czy wap­nia, że od cza­su do cza­su mogą nawet zastą­pić wybra­ne pro­duk­ty z grup nabia­łu i mięs. Wybie­raj warzy­wa i owo­ce śred­niej wiel­ko­ści, jędr­ne i pozba­wio­ne prze­bar­wień. Zbyt prze­ro­śnię­te oka­zy nie świad­czą o wyjąt­ko­wych walo­rach odżyw­czych, lecz o nad­mier­nym uży­ciu sub­stan­cji che­micz­nych przez rol­ni­ka. Dzi­siaj przed­sta­wi­my Wam korzy­ści pły­ną­ce z jedze­nia naszych ulu­bio­nych jesien­nych roślin.

1. Dynia- kró­lo­wa jesie­ni, cho­ciaż ana­to­micz­nie zali­cza­na jest do owo­ców, przez więk­szość osób trak­to­wa­na jest w kuch­ni jak warzy­wo. Nie ma to wiel­kie­go zna­cze­nia- jedz dynię jak naj­czę­ściej, ponie­waż zawie­ra m.in. karo­te­no­idy, spo­re ilo­ści wap­nia, pota­su, wita­min z gru­py B. Z uwa­gi na to, że prak­tycz­nie nie zawie­ra sodu, pole­ca­na jest w die­tach reduk­cyj­nych oraz obni­ża­ją­cych ciśnie­nie. Możesz ją deli­kat­nie upiec w pie­kar­ni­ku a póź­niej doda­wać do zup, musów, sała­tek, maka­ro­nów czy dese­rów. Pest­ki z dyni są praw­dzi­wym skar­bem- zawie­ra­ją przede wszyst­kim dużo magne­zu i cyn­ku (cen­ne­go zwłasz­cza dla panów, ponie­waż zwięk­sza płod­ność).

dynia

2. Bura­ki- w medy­cy­nie natu­ral­nej sok z bura­ka sto­so­wa­ny jest w celu lecze­nia sil­nych prze­zię­bień i infek­cji wiru­so­wych. Zawie­ra beta­inę, ma dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce, odkwa­sza­ją­ce, wzmac­nia­ją­ce- sto­su­je się go w przy­pad­ku zatruć, cho­rób wątro­by, nie­do­krwi­sto­ści czy pro­ble­mów w kru­chy­mi i łam­li­wy­mi paznok­cia­mi i wło­sa­mi. War­to o tym pamię­tać. Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież to, że bura­ki zawie­ra­ją kwas folio­wy- bar­dzo potrzeb­ny kobie­tom pla­nu­ją­cym zajść w cią­żę, co wię­cej powin­ny go spo­ży­wać oso­by z wyso­kim ciśnie­niem tęt­ni­czym oraz kobie­ty w okre­sie meno­pau­zy, bowiem łago­dzi on obja­wy tego cięż­kie­go dla kobie­ty momen­tu. Nie jest zale­ca­ny oso­bom cier­pią­cym na cukrzy­cę, z uwa­gi na wyso­ki indeks gli­ke­micz­ny po ugo­to­wa­niu.

buraki

3. Seler korze­nio­wy- ma wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce, dobrze dzia­ła na sta­wy, wspo­ma­ga tra­wie­nie tłusz­czu a tym samym przy­spie­sza pro­ces odchu­dza­nia- 100 g sele­ra to jedy­nie oko­ło 21 kcal i aż 5 g błon­ni­ka. Pole­ca­ny jest głów­nie w posta­ci suro­wej, jako skład­nik suró­wek.

4. Mar­chew­ka- o tym, że posia­da β- karo­ten i zapew­nia ład­ny kolo­ryt cery wie każ­dy, jed­nak nie wszy­scy mogą być świa­do­mi tego, iż mar­chew wpły­wa na ela­stycz­ność błon ślu­zo­wych, regu­lu­je tra­wie­nie i poziom cho­le­ste­ro­lu. Korzeń mar­chew­ki zawie­ra związ­ki o dzia­ła­niu insu­li­no­po­dob­nym , więc wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­cu­krzy­co­we. Wspo­ma­ga dodat­ko­wo układ moczo­wy, sto­su­je się ją zatem w zapa­le­niach dróg moczo­wych. Pamię­taj, że mar­chew­ka spo­ży­wa­na na suro­wo ma niski indeks gli­ke­micz­ny, jed­nak po ugo­to­wa­niu zwięk­sza go pra­wie dwu­krot­nie.

5. Jar­muż- rośli­na nie­zwy­kle ozdob­na, ale też wyjąt­ko­wo zdro­wa. W dużej gar­ści pokro­jo­ne­go jar­mu­żu znaj­du­je się dzien­na daw­ka wita­mi­ny C dla doro­słej oso­by! Ponad­to jest źró­dłem wita­mi­ny A, K oraz wap­nia, żela­za, mie­dzi i pota­su. Jest zatem ide­al­ny dla osób, któ­re np. uni­ka­ją pro­duk­tów mlecz­nych. Jar­muż sta­bi­li­zu­je też stę­że­nie glu­ko­zy we krwi i dzia­ła anty­no­wo­two­ro­wo. Jego smak nie­ste­ty nie nale­ży do naj­przy­jem­niej­szych, ale jest na to rada. Możesz doda­wać go do sała­tek, łączyć z inny­mi pro­duk­ta­mi np. owo­ca­mi- mik­so­wać, robić kok­taj­le czy łączyć z maka­ro­nem lub ryżem.

jarmuż

7. Jabł­ka- śred­niej wiel­ko­ści owoc ma oko­ło 100 kcal, więc jeśli ktoś nie będzie spo­ży­wał ich w nad­mia­rze, nie powi­nien oba­wiać się nega­tyw­ne­go wpły­wu na syl­wet­kę. Zawar­te w nich pek­ty­ny wią­żą i wspo­ma­ga­ją usu­wa­nie meta­li cięż­kich z orga­ni­zmu. Pod skór­ką znaj­du­je się tak­że wita­mi­na C, dla­te­go sta­raj się nie obie­rać tych owo­ców, naj­le­piej jeść je na suro­wo. Jabł­ka wzmac­nia­ją układ ser­co­wo- naczy­nio­wy oraz mię­śnie, dzia­ła­ją moczo­pęd­nie i są przede wszyst­kim lek­ko­straw­ne- jabł­ka powin­ny się znaj­do­wać w Two­im menu każ­de­go dnia.

jabłka

8. Grusz­ki- w 80% skła­da­ją się z wody, w 100 g zawie­ra­ją jedy­nie 54 kcal, więc są pole­ca­ne nawet w die­tach odchu­dza­ją­cych. Ze wzglę­du na spo­re ilo­ści pota­su, mogą przy­czy­niać się do obni­ża­nia ciśnie­nia tęt­ni­cze­go. Grusz­ki regu­lu­ją prze­mia­nę mate­rii i zwięk­sza­ją pery­stal­ty­kę jelit. W skła­dzie zawie­ra­ją nawet rzad­ko spo­ty­ka­ny jod oraz bor, uła­twia­ją­ce pra­cę tar­czy­cy oraz mózgu. Grusz­ki mają niski indeks gli­ke­micz­ny (30), są więc pole­ca­ne tak­że cukrzy­kom. Naj­le­piej wybie­rać śred­nio doj­rza­łe owo­ce.

gruszki

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *