ModaZOOM ON

Skandynawski szyk - Little Liffner

Sztok­holm­ska mar­ka z akce­so­ria­mi Lit­tle Lif­f­ner to przede wszyst­kim tor­by, któ­re pozwa­la­ją noszą­cym je na wyraź­ne eks­po­no­wa­nie wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu. Już od same­go począt­ku, od cza­su jej powsta­nia w 2012 r. kon­se­kwent­nie zdo­by­wa rze­sze wiernych…

Więcej