Zdrowie

Siła witaminy C

Witamina C (kwas askorbinowy) jest znana przede wszystkim z tego, że wspomaga naszą odporność. Jednak to nie jedyna jej właściwość. Oprócz wzmacniania odporności witamina ta zapobiega procesom starzenia się skóry, wzmacnia pracę układu krążenia i działa przeciwnowotworowo. Nie jest toksyczna, a jej nadmiar usuwany jest razem z moczem. Zbyt duża ilość witaminy C w organizmie może powodować nudności, biegunkę oraz wymioty.

cytryny, siła witaminy C

Właściwości zdrowotne

Wita­mi­na C bie­rze udział w wie­lu pro­ce­sach, któ­re zacho­dzą w orga­ni­zmie. Wspo­ma­ga przy­swa­ja­nie żela­za nie­he­mo­we­go oraz sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu. Jako prze­ciw­u­tle­niacz chro­ni nasz orga­nizm przed stre­sem oksy­da­cyj­nym. Wła­ści­wo­ści te są zwią­za­ne ze zdol­no­ścią do opóź­nia­nia sta­rze­nia się orga­ni­zmu oraz z dzia­ła­niem prze­ciw­no­wo­two­ro­wym. Wita­mi­na C uczest­ni­czy w meta­bo­li­zmie tłusz­czów, kwa­sów żół­cio­wych oraz cho­le­ste­ro­lu, a tak­że uszczel­nia i wzmac­nia naczy­nia krwio­no­śne (hamu­je two­rze­nie się sinia­ków i powsta­wa­nie krwo­to­ków), zapo­bie­ga krwa­wie­niu z dzią­seł i chro­ni przed szkor­bu­tem. Wita­mi­na C wspo­ma­ga pro­ces two­rze­nia kola­ge­nu, któ­ry jest skład­ni­kiem chrzą­stek sta­wo­wych, uła­twia goje­nie się ran i zła­mań.

Właściwości kosmetyczne

Wita­mi­na C zna­la­zła zasto­so­wa­nie tak­że w kosme­ty­ce. Ze wzglę­du na to, że jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, poma­ga w zwal­cza­niu wol­nych rod­ni­ków, któ­re odpo­wia­da­ją za pro­ces sta­rze­nia się skó­ry. Chro­ni tak­że przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni UV, zmniej­sza ryzy­ko opa­rzeń sło­necz­nych. Wita­mi­na C jest czę­stym skład­ni­kiem kre­mów prze­zna­czo­nych do cery suchej, pozba­wio­nej bla­sku z licz­ny­mi zmarszcz­ka­mi i prze­bar­wie­nia­mi.

Skutki i objawy niedoboru:

 • Szkor­but,
 • Osła­bie­nie naczyń wło­so­wa­tych,
 • Ane­mia,
 • Brak ape­ty­tu,
 • Zwięk­szo­na podat­ność na infek­cje,
 • Skłon­ność do wystę­po­wa­nia sinia­ków,
 • Krwa­wie­nie z dzią­seł, zapa­le­nia błon ślu­zo­wych,
 • Powol­ne goje­nie się ran,
 • Bóle mię­śni i sta­wów,
 • Sinia­ki, krwa­we wybro­czy­ny,
 • Ogól­nie zmę­cze­nie, osła­bie­nie.

Źródła witaminy C:

 • Warzy­wa kapust­ne – bro­ku­ły, bruk­sel­ka, kala­fior, kapu­sta,
 • Żół­te i zie­lo­ne warzy­wa – natka pie­trusz­ki, pomi­do­ry, szpi­nak, szczy­pio­rek, koper, gro­szek, kala­re­pa, papry­ka (tak­że czer­wo­na!),
 • Owo­ce – tru­skaw­ki, jago­dy, jeży­ny, poziom­ki, mali­ny, kiwi, owo­ce cytru­so­we, melo­ny, ana­na­sy,
 • Dzi­ka róża,
 • Ziem­nia­ki (z powo­du dużej kon­sump­cji).

Straty witaminy C

 • Wita­mi­na C jest wraż­li­wa na świa­tło, powie­trze oraz tem­pe­ra­tu­rę (goto­wa­nie, sma­że­nie oraz pie­cze­nie powo­du­je jej stra­ty),
 • Naj­więk­sze stra­ty wita­mi­ny powo­du­je susze­nie,
 • Nale­ży kupo­wać jak naj­śwież­sze warzy­wa i owo­ce, ponie­waż wraz z prze­cho­wy­wa­niem zawar­tość wita­mi­ny male­je,
 • Warzy­wa i owo­ce, któ­re są dobrym źró­dłem wita­mi­ny C nale­ży spo­ży­wać (w mia­rę moż­li­wo­ści) w posta­ci suro­wej,
 • Warzy­wa i owo­ce prze­zna­czo­ne do suró­wek nale­ży obie­rać tuż przed ich przy­go­to­wy­wa­niem oraz poda­niem do spo­ży­cia,
 • W mia­rę moż­li­wo­ści owo­ce jadać ze skór­ką lub obie­rać bar­dzo cien­ko (tuż pod skór­ką zawar­tość wita­mi­ny C jest naj­więk­sza),
 • Mro­że­nie ogra­ni­cza stra­ty wita­mi­ny.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *