Zdrowie

Siła witaminy C

Wita­mi­na C (kwas askor­bi­no­wy) jest zna­na przede wszyst­kim z tego, że wspo­ma­ga naszą odpor­ność. Jed­nak to nie jedy­na jej wła­ści­wość. Oprócz wzmac­nia­nia odpor­no­ści wita­mi­na ta zapo­bie­ga pro­ce­som sta­rze­nia się skó­ry, wzmac­nia pra­cę ukła­du krą­że­nia i…

Więcej