ModaNewsroom

SHOWROOM x Element Żeński

Bielizna EŻ Undies to projekt Elementu Żeńskiego – portalu traktującego o świadomej pielęgnacji, zdrowiu i przyjemności z bycia dziewczyną. Z okazji dnia kobiet kobieca solidarność może stać się rzeczywistością. W dniach 7–10.03 za każdą zakupioną parę *EŻ undies SHOWROOM przeznaczy 50zł na Centrum Praw Kobiet. Pokażmy, że mamy moc!

SHOWROOM x Element Żeński

Pro­jek­ty EŻ Undies to pró­ba prze­ło­że­nia pro­pa­go­wa­ne­go przez Ele­ment Żeń­ski podej­ścia do dba­nia o sie­bie na kon­kret­ny pro­dukt. Jest wygod­na, dobrze skro­jo­na i wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów bez­piecz­nych dla miejsc intym­nych. Stwo­rzo­na z myślą o codzien­nym kom­for­cie nie­za­leż­nie od sytu­acji. W pra­cy, w domu, pod­czas okre­su czy upra­wia­nia spor­tu.

SHOWROOM x Element Żeński

Wspól­na ini­cja­tyw­na SHOW­RO­OMu Ele­men­tu Żeń­skie­go to wyjąt­ko­wa oka­zja, żeby połą­czyć przy­jem­ne poży­tecz­nym. Od każ­dej zamó­wio­nej pary SHOWROOM prze­ka­że 50 zł na rzecz CPK.
To nie pierw­szy raz, kie­dy SHOWROOM łączy siły z CPK. W zeszłym roku przy oka­zji pre­mie­ry seria­lu Opo­wie­ści pod­ręcz­nej, wspól­nie stwo­rzy­li Ostat­nią kolek­cję.

Mate­ria­ły gra­ficz­ne: Kola­że do zapro­jek­to­wał Michał Chmie­lew­ski, zdję­cia wyko­nał Kuba Dąbrowski/ LAF Artist Mana­ge­ment

 

O CPK: https://cpk.org.pl/o‑nas/misja/
Ele­ment Żeń­ski: http://elementzenski.pl/o‑nas/
Infor­ma­cja o kolek­cji: https://www.showroom.pl/marki/11564,element-zenski

#majtkimocy

Tekst/grafika/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy