ModaNewsroom

SHOWROOM x Element Żeński

Bie­li­zna EŻ Undies to pro­jekt Ele­men­tu Żeń­skie­go – por­ta­lu trak­tu­ją­ce­go o świa­do­mej pie­lę­gna­cji, zdro­wiu i przy­jem­no­ści z bycia dziew­czy­ną. Z oka­zji dnia kobiet kobie­ca soli­dar­ność może stać się rze­czy­wi­sto­ścią. W dniach 7–10.03 za każ­dą zakupioną…

Więcej