ModaNewsroom

Sen nocy letniej według Paris+Hendzel SS19 – Above the springs

Blask słońca, jezioro, klimatyczna weranda gdzieś w ogrodzie Domu nad Źródłami, a w obiektywie Doroty Porębskiej dwie modelki. To najnowsza sceneria kolekcji wiosna – lato 2019 Paris+Hendzel.

Paris+Hendzel kapelusze

Paris+Hendzel, pol­ska mar­ka ręcz­nie pro­du­ku­ją­ca nakry­cia gło­wy  powra­ca z nową kolek­cją – Abo­ve the springs. Naj­now­sza kam­pa­nia inspi­ro­wa­na połu­dnio­wym słoń­cem, natu­ral­no­ścią i przy­jaź­nią przy­wo­dzi na myśl dłu­gie, sło­necz­ne dni, cie­płe noce i bez­tro­skę.  

W kolek­cji Abo­ve the springs znaj­dzie­my dwa­na­ście zupeł­nie nowych mode­li kape­lu­szy. Sta­łą kolek­cję roz­bu­do­wa­no w tym sezo­nie o sło­mia­ne dasz­ki, mięk­kie baweł­nia­ne kape­lu­sze typu buc­ket hat oraz całą gamę let­nich sło­mia­nych kape­lu­szy (Gam­bler, Tear­drop, Cano­tier). Dodat­ko­wo, w kolek­cji poja­wi­ły się dwa cer­ty­fi­ko­wa­ne, ręcz­nie kle­jo­ne kape­lu­sze Pana­ma w odcie­niu bia­łym i brą­zo­wym – wypla­ta­ne z natu­ral­nej ekwa­dor­skiej sło­my, zdo­bio­ne skó­rza­ny­mi paska­mi, zło­ty­mi nita­mi i wytło­czo­nym zło­tym logo.

I tak oprócz nowych mode­li znaj­dzie­my dosko­na­le zna­ne i uwiel­bia­ne, ide­al­ne na lato kape­lu­sze sło­mia­ne, weł­nia­ne, mate­ria­ło­we, sło­mia­ne dasz­ki. Wszyst­kie wyko­na­ne z pana­my, sło­my, tra­wy mor­skiej, weł­ny oraz baweł­ny. 

Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusz Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze Paris+Hendzel kapelusze

Zdję­cia: Doro­ta Poręb­ska
Model­ki: Aly Tur­ska, Ange­li­ka Barań­ska
Sty­li­za­cje: Mar­ta Sini­lo
MUA: Jo Ber­dzin­ska
Loka­cja: Dom nad Źró­dła­mi
Pro­duk­cja: Paris+Hendzel Stu­dio

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Paris+Hendzel Handcrafted Goods - Whisper Tales

Paris+Hendzel Hand­cra­fted Goods – pod tą tajem­ni­czą nazwą kry­je się rodzi­ma fir­ma pro­du­ku­ją­ca nakry­cia gło­wy. Wszyst­kie czap­ki i kape­lu­sze wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie, z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów (weł­na, baweł­na, len, jedwab, saty­na i skó­ra), w limi­to­wa­nej…
Więcej