Paris+Hendzel Handcrafted Goods – Whisper Tales

Paris+Hendzel Hand­cra­fted Goods – pod tą tajem­ni­czą nazwą kry­je się rodzi­ma fir­ma pro­du­ku­ją­ca nakry­cia gło­wy. Wszyst­kie czap­ki i kape­lu­sze wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie, z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów (weł­na, baweł­na, len, jedwab, saty­na i skó­ra), w limi­to­wa­nej ilo­ści. Od same­go począt­ku mar­ka przy­zwy­cza­iła nas do prze­pięk­nych zdjęć. W przy­pad­ku naj­now­szej kam­pa­nii “Whi­sper Tales” nakry­cia gło­wy Paris+Hendzel może­my podzi­wiać na tle pięk­nych jesien­nych kra­jo­bra­zów. Nie­sa­mo­wi­ty kli­mat zdjęć, sto­no­wa­ne kolo­ry, kla­sycz­ne mode­le kape­lu­szy – zobacz­cie sami!

12 7 9 10 3 14-2

Zdję­cia: Moni­ka Sto­jak pho­to­gra­phy
Mode­le: Julia Wojtyga/ MODEL PLUS , Janek Kacprzak/ Rebel Models
Sty­li­sta: Mar­ta Śli­wiń­ska
Make up: Mag­da­le­na Łach 
Pro­du­cent: Łukasz Hen­dzel | Paris+Hendzel Stu­dio
Miej­sce: Kar­ma House Goścień­czy­ceKomentarze

komen­ta­rzy