UrodaVers24 favorites

Sekret urody Francuzek – kosmetyki z apteki

Azjatki mają swój własny, wieloetapowy rytuał pielęgnacji, którego sława obiegła cały świat. Francuzki po kosmetyki zamiast do drogerii, chodzą do apteki. Słyną ze swojej lśniącej i pięknie wyglądającej skóry, która wygląda promiennie mimo ich  zamiłowania do czerwonego wina. Zobaczcie ulubione produkty Francuzek do codziennej pielęgnacji. Wszystkie z nich możecie kupić w aptece.

kosmetyki z apteki

Kosme­ty­ki z apte­ki mają wie­le zalet. Przede wszyst­kim są szcze­gól­nie pole­ca­ne do skó­ry wraż­li­wej i skłon­nej do aler­gii. Więk­szość z nich jest rów­nież bez­za­pa­cho­wa, co na pew­no spodo­ba się oso­bom, któ­re nie lubią moc­nej, kwia­to­wej lub owo­co­wej woni dro­ge­ryj­nych pro­duk­tów. Ceni się je rów­nież za ich nad­zwy­czaj­ną sku­tecz­ność. Nie obie­cu­ją od razu spek­ta­ku­lar­nych rezul­ta­tów, ale ich codzien­ne sto­so­wa­nie dogłęb­nie pie­lę­gnu­je skó­rę i dba o jej per­fek­cyj­ny wygląd, opóź­nia­jąc tym samym pro­ce­sy sta­rze­nia. W apte­ce war­to rozej­rzeć się rów­nież za pro­duk­ta­mi do pie­lę­gna­cji wło­sów. Ulu­bio­ne mar­ki Fran­cu­zek to Klo­ra­ne i Rene Fur­te­rer. To dzię­ki ich pro­duk­tom wło­sy Fran­cu­zek zawsze wyglą­da­ją na zdro­we i lśnią­ce. Poni­żej przed­sta­wia­my  5 ulu­bio­nych kosme­ty­ków Fran­cu­zek, któ­re war­to dołą­czyć do codzien­nych rytu­ałów uro­do­wych.

Płyn micelarny Bioderma Sensibio H20

Płyn mice­lar­ny Bio­der­ma prze­zna­czo­ny jest w szcze­gól­no­ści do cery wraż­li­wej. Ide­al­nie zmy­wa maki­jaż  i usu­wa wszel­kie zanie­czysz­cze­nia skó­ry. Zawie­ra wyciąg z ogór­ka, któ­ry łago­dzi podraż­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia. Jego sku­tecz­ne dzia­ła­nie doce­ni­ła sama Jean­ne Damas.

Krem Bioderma Sensibio Rich

Pro­duk­ty Bio­der­ma wio­dą prym w kate­go­rii der­mo­ko­sme­ty­ków do pie­lę­gna­cji skó­ry. Fran­cuz­ki już od daw­na wie­dzą, że nie ma lep­sze­go spo­so­bu na opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i zwal­cze­nie pro­ble­mów skór­nych niż dogłęb­ne nawil­że­nie. Zamiast szu­kać wymyśl­nych kre­mów o roz­ma­itych wła­ści­wo­ściach, war­to do codzien­nej pie­lę­gna­cji dodać jeden, ten sil­nie nawil­ża­ją­cy. Krem Bio­der­ma Sen­si­bio Rich zawie­ra skład­ni­ki rygo­ry­stycz­nie dobra­ne pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa, dla­te­go jest odpo­wied­ni nawet dla osób ze skó­rą wraż­li­wą i skłon­ną do aler­gii.

kosmetyki z apteki, Płyn micelarny Bioderma Sensibio H20, Nawilżająca pomadka do ust Nuxe Rêve de Miel, Krem Bioderma Sensibio Rich

Nawilżająca pomadka do ust Nuxe Rêve de Miel

Fran­cuz­ki sły­ną ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do czer­wo­nych szmi­nek. Jed­nak aby kolor na ustach wyglą­dał pięk­nie, muszą być one zadba­ne i wypie­lę­gno­wa­ne. Nawil­ża­ją­ca pomad­ka to pod­sta­wa, a ulu­bień­cem Fran­cu­zek jest ta fir­my Nuxe na bazie mio­du i sło­necz­ni­ka. Sil­nie nawil­ża usta, koi podraż­nie­nia i nie dopusz­cza do ich prze­su­sza­nia. Wzo­rem Fran­cu­zek, war­to mieć ją zawsze w swo­jej toreb­ce.

Suchy szampon Klorane Nettle

Każ­da kobie­ta dobrze wie, że cza­sem w poran­nym bie­gu nie spo­sób zna­leźć czas na umy­cie i wysu­sze­nie wło­sów. Podob­na sytu­acja może mieć miej­sce przed wie­czor­nym wyj­ściem, gdy musi­my wyglą­dać spek­ta­ku­lar­nie, ale na przy­go­to­wa­nie mamy zale­d­wie pół godzi­ny. Fran­cuz­ki odkry­ły spo­sób na nie­na­gan­ną fry­zu­rę w kry­zy­so­wych sytu­acjach. Ratu­je je wte­dy suchy szam­pon fir­my Klo­ra­ne, któ­ry odświe­ża wło­sy i doda­je im obję­to­ści. To jedy­ny suchy szam­pon, któ­ry pozwa­la stwo­rzyć look jak tuż po wizy­cie u naj­lep­sze­go fry­zje­ra.

Szampon do włosów Rene Furterer Solaire

Szam­pon Rene Fur­te­rer Sola­ire to pro­dukt, któ­ry odży­wia wło­sy osła­bio­ne dzia­ła­niem słoń­ca, chlo­ru i sło­nej wody. Fran­cuz­ki uży­wa­ją go sezo­no­wo, latem i pod­czas waka­cyj­nych wyjaz­dów. Słyn­na It-Girl, Jean­ne Damas pod­kre­śla, że nie wyobra­ża sobie bez nie­go tych naj­cie­plej­szych mie­się­cy w roku i to wła­śnie on nawil­ża jej wło­sy latem i nie dopusz­cza do ich prze­su­sza­nia. Patrząc na jej pięk­ną fry­zu­rę już wie­my, co w tym roku spa­ku­je­my do waka­cyj­nej kosme­tycz­ki na pierw­szym miej­scu.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy