MakijażUroda

ROZŚWIETLENIE W 3 MINUTY – KRÓTKI PORADNIK

 

Nude by Natu­re zapra­sza do wypró­bo­wa­nia „3 Minu­te Glow” – maki­ja­żu wyko­rzy­stu­ją­ce­go kul­to­we pro­duk­ty mar­ki, któ­rych apli­ka­cja zaj­mu­je zale­d­wie 3 minu­ty. Kolek­cja kosme­ty­ków austra­lij­skiej mar­ki kosme­tycz­nej zawie­ra ide­al­ny na lato She­er Glow BB Cre­am (wraz z pędz­lem), słyn­ny korek­tor Per­fec­ting Con­ce­aler, roz­świe­tla­ją­ce High­li­ght sticks oraz tusz do rzęs Allu­re Defi­ning Masca­ra.

Z myślą o per­fek­cyj­nym maki­ja­żu w dni, kie­dy mniej zna­czy wię­cej, te oszczę­dza­ją­ce czas kosme­ty­ki – tak jak wszyst­kie pro­duk­ty Nude by Natu­re – zosta­ły stwo­rzo­ne wyłącz­nie z natu­ral­nych skład­ni­ków, któ­re są dobre dla Cie­bie i pomo­gą Ci błysz­czeć na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dodat­ko­wo żaden z pro­duk­tów Nude by Natu­re nie był testo­wa­ny na zwie­rzę­tach.

Wiza­ży­sta gwiazd, Max May dzie­li się swo­imi wska­zów­ka­mi, jak stwo­rzyć 3‑minutowy roz­świe­tla­ją­cy maki­jaż, któ­ry jest dobry dla Cie­bie.

Nude by Nature Sheer Glow BB Cream

1. Nałóż nie­wiel­ką ilość She­er Glow BB Cre­am uży­wa­jąc pędz­la BB Brush od Nude by Natu­re – dzię­ki temu pro­dukt łatwo się roz­pro­wa­dzi i będzie dobrze pra­co­wał ze skó­rą. W rezul­ta­cie otrzy­ma­my dobre kry­cie, któ­re wciąż będzie wyglą­dać natu­ral­nie i świe­żo, a skó­ra będzie odpo­wied­nio nawil­żo­na.

2. Po apli­ka­cji odcze­kaj minu­tę, tak by pro­dukt mógł wyschnąć i sto­pić się ze skó­rą.

Nude by Nature Perfecting Concealer

3. Następ­nie wklep pal­ca­mi odro­bi­nę korek­to­ra Per­fec­ting Con­ce­aler w pożą­da­nych miej­scach. Pro­dukt może być sto­so­wa­ny by zapew­nić dodat­ko­we kry­cie, jak rów­nież do roz­świe­tle­nia oko­lic pod ocza­mi oraz kości policz­ko­wych.

rozświetlające Highlight sticks Nude by Nature

4. Trze­cia minu­ta fina­li­zu­je cały look. Nałóż Touch of Glow High­li­ght Stick w odcie­niu Cham­pa­gne wzdłuż kości policz­ko­wych i na łuk kupi­dy­na, a następ­nie odcień Rose na policz­ki oraz usta – w ten spo­sób nada­my cerze nie­co kolo­ru.

Nude by Nature Allure Defining Mascara

5. Ostat­nim ele­men­tem maki­ja­żu będzie war­stwa Allu­re Defi­ning Masca­ra. Jeśli zale­ży nam na deli­kat­niej­szym efek­cie dzien­ne­go make-up’u, dol­ne rzę­sy poma­luj­my brą­zo­wym tuszem, a gór­ne czar­nym.

Maki­jaż „3 Minu­te Glow” jest skoń­czo­ny – w szyb­ki i pro­sty spo­sób uzy­ska­li­śmy efekt dłu­go­trwa­łe­go wykoń­cze­nia. Jeśli w trak­cie dnia będzie­my potrze­bo­wać deli­kat­ne­go zma­to­wie­nia lub jeśli posia­da­my tłu­stą skó­rę, ide­al­nym pro­duk­tem będzie Trans­lu­cent Loose Fini­shing Powder – wystar­czy nie­wiel­ka ilość pudru nało­żo­na w stre­fie T oraz pod ocza­mi.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażUroda

Naturalne szminki Nude by Nature

Praw­dzi­wa rewo­lu­cja na ryn­ku kosme­ty­ków – mar­ka Nude by Natu­re stwo­rzy­ła w 100% natu­ral­ne pomad­ki: bez kar­mi­nu, para­fi­ny, para­be­nów, smo­ły poga­zo­wej i innych sub­stan­cji syn­te­tycz­nych. Spo­śród nie­szko­dli­wych pro­duk­tów do ust w natu­ral­nych a zara­zem kla­sycz­nych…
Więcej