MakijażUroda

Naturalne szminki Nude by Nature

Prawdziwa rewolucja na rynku kosmetyków – marka Nude by Nature stworzyła w 100% naturalne pomadki: bez karminu, parafiny, parabenów, smoły pogazowej i innych substancji syntetycznych.

Naturalne szminki Nude by Nature

Spo­śród nie­szko­dli­wych pro­duk­tów do ust w natu­ral­nych a zara­zem kla­sycz­nych odcie­niach mamy do wybo­ru zarów­no kre­mo­wą i mato­wą oraz nawil­ża­ją­cą szmin­kę z poły­skiem; kred­kę i bazę do ust, a tak­że błysz­czyk i bal­sam kolo­ry­zu­ją­cy. Oprócz mini­ma­li­stycz­nych, pięk­nych zło­tych opa­ko­wań, (co naj­istot­niej­sze) w skład każ­de­go kosme­ty­ku wcho­dzą wyłącz­nie natu­ral­ne i pie­lę­gnu­ją­ce olej­ki, m.in. ze słod­kich mig­da­łów, jojo­ba czy z pocho­dzą­cej z Austra­lii śliw­ki kaka­du. Dodat­ko­wo wzbo­ga­co­ne są masłem shea oraz wita­mi­ną E by oprócz upięk­sza­nia ust jed­no­cze­śnie je pie­lę­gno­wać, zapew­nia­jąc im opty­mal­ne nawil­że­nie. 

W 100% natu­ral­ne pro­duk­ty do ust Nude by Natu­re moż­na już zaku­pić bez­po­śred­nio przez ofi­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą mar­ki https://nudebynature.pl.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

ROZŚWIETLENIE W 3 MINUTY - KRÓTKI PORADNIK

  Nude by Natu­re zapra­sza do wypró­bo­wa­nia „3 Minu­te Glow” – maki­ja­żu wyko­rzy­stu­ją­ce­go kul­to­we pro­duk­ty mar­ki, któ­rych apli­ka­cja zaj­mu­je zale­d­wie 3 minu­ty. Kolek­cja kosme­ty­ków austra­lij­skiej mar­ki kosme­tycz­nej zawie­ra ide­al­ny na lato She­er Glow BB Cream…
Więcej