Rośliny antysmogowe

Wie­le mówi się o zanie­czysz­cze­niu powie­trza i smo­gu, jaki mamy teraz w Pol­sce. Wie­my, że powin­ni­śmy uży­wać masek pod­czas upra­wia­nia spor­tu na powie­trzu, a nawet przez cały czas obec­no­ści na dwo­rzu w okre­sach, w któ­rych poziom smo­gu jest na praw­dę wyso­ki. Nie powin­ni­śmy tak­że wie­trzyć pomiesz­czeń, gdy wskaź­nik zanie­czysz­czeń prze­kra­cza nor­my. Czy coś jesz­cze może­my zro­bić? Otóż, może­my zasa­dzić w domu rośli­ny! I choć wyda­wa­ło­by się, że wszyst­kie posia­da­ją zdol­ność do fil­tro­wa­nia i oczysz­cza­nia powie­trza, to nie­któ­re z nich mają te zdol­ność o wie­le wydaj­niej­szą i sku­tecz­niej­szą. Do tej gru­py nale­żą przede wszyst­kim zie­lo­ne rośli­ny donicz­ko­we. Są w sta­nie oczy­ścić to, czym oddy­cha­my na tyle, by byśmy czu­li się bez­piecz­nie. Oprócz tego, że pięk­nie ozdo­bią Two­je wnę­trze, to pozwo­lą Ci tak­że zadbać o zdro­wie – dla­te­go napraw­dę war­to zain­we­sto­wać w rośli­ny anty­smo­go­we.

Tekst/kolaże: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy