Styl życia

Rośliny antysmogowe

Wie­le mówi się o zanie­czysz­cze­niu powie­trza i smo­gu, jaki mamy teraz w Pol­sce. Wie­my, że powin­ni­śmy uży­wać masek pod­czas upra­wia­nia spor­tu na powie­trzu, a nawet przez cały czas obec­no­ści na dwo­rzu w okre­sach, w których…

Więcej