ArchitekturaDesign

Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora

Studio.O. to wyjątkowa pracownia, w której powstają projekty budynków, wnętrz i krajobrazów, w których mieszka człowiek, a które zostają stworzone w taki sposób, aby bez przeszkód móc pozostawać w nierozłącznym kontakcie z naturą i samym sobą. Najnowszy projekt pracowni Studio.O. to nowoczesne siedlisko -  dom płynnie przechodzący w taflę jeziora, otoczony lasem, z południową ekspozycją i blisko natury, a którego największym atutem jest kojący widok rozciągający się z każdego z wnętrz.

Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora

Aga Kobus i Grze­gorz Gowo­rek, któ­rzy zapro­jek­to­wa­li ten wyjąt­ko­wy dom tuż nad samą taflą wody uczy­ni­li z jezio­ra i ota­cza­ją­ce­go go kra­jo­bra­zu inte­gral­ną część kon­cep­tu, pozo­sta­wia­jąc wokół nie­tknię­tą natu­rą w jej dzi­kiej, nie­ska­zi­tel­nej i nie­zmie­nio­nej ręką czło­wie­ka for­mie. Dzię­ki temu w magicz­ny spo­sób woda, drze­wa, pej­zaż i bry­ła budyn­ku sta­ły się jed­nym orga­ni­zmem, któ­ry zaczął oddy­chać w tym samym ryt­mie, przez co zda­je się, jak­by dom dosłow­nie sto­pił się z jezio­rem. Dodat­ko­wo, prze­szkle­nie całej połu­dnio­wej ele­wa­cji powo­du­je, że zarów­no wnę­trze, jak i zewnętrz­na część domu sta­ły się jed­no­ścią. Głów­ne surow­ce, z jakich powstał dom to wytwo­ry natu­ry: kamień i drew­no. Archi­tek­ci zasto­so­wa­li tak­że mate­riał ele­wa­cyj­ny w posta­ci praw­dzi­we­go wapie­nia pol­skie­go o cie­płej, kre­mo­wej bar­wie, któ­ry został następ­nie zesta­wio­ny z czar­ną deską z palo­ne­go drew­na modrze­wio­we­go. Cała bry­ła jest nie­zwy­kle pro­sta, mini­ma­li­stycz­na i szla­chet­na, nie kon­ku­ru­jąc w ten spo­sób i nie wycho­dząc przed sze­reg ponad ota­cza­ją­cy jak siel­ski kra­jo­braz. Jej jedy­ną ozdo­bą są scho­dy z moder­ni­stycz­ną balu­stra­dą, któ­re pro­wa­dzą na taras wido­ko­wy na dachu.

Wnę­trza rów­nież zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne w duchu mini­ma­li­zmu – tym razem japoń­skie­go. Wiel­ko­po­wierzch­nio­we prze­szkle­nia spra­wia­ją, że wnę­trza mają nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do natu­ral­ne­go świa­tła, co potę­gu­je tak­że utrzy­ma­nie pomiesz­czeń w natu­ral­nych, jasnych kolo­rach, gdzie­nie­gdzie prze­ła­ma­nych ciem­nym akcen­tem w posta­ci czar­nej deski – tej samej, któ­ra znaj­du­je się na ele­wa­cji. Dzię­ki temu zacho­wa­ny har­mo­nij­ną kolo­ry­sty­kę z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych mate­ria­łów: drew­na dębo­we­go na ścia­nach i pod­ło­dze, deski dębo­wej na sufi­cie, sto­łu wykoń­czo­ne­go for­ni­rem dębo­wym, lnu i baweł­ny w zasło­nach i tka­ni­nach obi­cio­wych. Prze­stron­ną stre­fę dzien­ną sie­dli­ska two­rzy stre­fa wypo­czyn­ko­wa z sofa­mi o fan­ta­zyj­nych, obłych kształ­tach z koją­cym, bło­gim wido­kiem na jezio­ro i las, przy czym ta część zda­je się zle­wać z taflą wody. Nie­mal nie­wi­docz­na pozo­sta­je jed­nak kuch­nia, któ­rą two­rzy aneks z mini­ma­li­stycz­ną zabu­do­wą oraz wyspa z bla­tem roboczym.

Miej­scem spo­tkań nie­wąt­pli­wie jest zaś duży, jadal­nia­ny stół, nad któ­rym zawie­szo­no deko­ra­cyj­ne lam­py wypla­ta­ne z drew­nia­nych pasków, zaś sypial­nię, któ­rej przy­tul­no­ści nada­je natu­ral­ne drew­no, ukry­to za prze­suw­ny­mi drzwia­mi. Na jej środ­ku zna­la­zło się miej­sce na kom­for­to­we łóż­ko, któ­re sta­no­wi zara­zem jedy­ny mebel w tym wnę­trzu. Tuż obok sypial­ni znaj­du­je się oszklo­na łazien­ka, z drzwia­mi pro­wa­dzą­cy­mi na zewnątrz, a prze­szklo­na, połu­dnio­wa ścia­na zapew­nia zaś koją­cy widok na jezio­ro, któ­ry moż­na podzi­wiać tak­że … pod­czas kąpieli.

Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora  Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdjęcia/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ArchitekturaDesignStyl życia

Rola wizualizacji w procesie projektowym

Pla­nu­jąc budo­wę domu, kon­cept wnętrz nowo kupio­ne­go apar­ta­men­tu, czy remont miesz­ka­nia, musi­my mieć dobry pomysł na final­ny wygląd bry­ły budyn­ku, czy roz­wią­za­nia funk­cjo­nal­no-prze­strzen­ne pomiesz­czeń. W tej spra­wie war­to zwró­cić się do archi­tek­tów, któ­rzy zapro­po­nu­ją najlepsze…
Więcej