ModaNewsroom

Rilke – La Fable JESIEŃ-ZIMA 2015/16

Nowa kolekcja Rilke

Zmysłowa i nieoczywista – taka jest La Fable, najnowsza kolekcja Rilke na sezon jesień-zima 2015/16. Inspiracją stał się pełny tajemnic, zaskakujący świat bajek. Piękny i niedostępny, niczym fotografie Tima Walkera.

Ulot­ne fan­ta­zje na pogra­ni­czu fik­cji i rze­czy­wi­sto­ści kry­ją w sobie tajem­ni­ce. Ril­ke czer­pie nie tyl­ko z pobu­dza­ją­ce­go wyobraź­nię, peł­ne­go nie­oczy­wi­stych połą­czeń świa­ta baśni, ale tak­że z pięk­na natu­ry. Kolo­ry­sty­ka naj­now­szej kolek­cji nawią­zu­je do przed­sta­wio­nej w baj­kach przy­ro­dy – deli­kat­ne­go, zmy­sło­we­go świa­tła, głę­bo­kich kolo­rów. Prze­ci­wień­stwa uzu­peł­nia­ją się: zmy­sło­wo­ści towa­rzy­szy nie­win­ność, kobie­co­ści – dziew­czę­cość.

biustonosz Rilke

W jesien­no-zimo­wej kolek­cji Ril­ke wra­ca z nowy­mi mode­la­mi mięk­kich sta­ni­ków i maj­tek. Poja­wia­ją się tak­że pod­kre­śla­ją­ce cia­ło body. Koron­ko­we mode­le w zmy­sło­wych, jesien­nych kolo­rach: szma­rag­do­wej zie­le­ni oraz czer­wie­ni wina, uzu­peł­nio­ne zosta­ły ponad­cza­so­wy­mi odcie­nia­mi kre­mo­wej bie­li i kla­sycz­nej czer­ni. Jesień i zima według Ril­ke to czas nie­zwy­kle zmy­sło­wy: głę­bo­kim dekol­tom w kształ­cie lite­ry V, towa­rzy­szą licz­ne roz­cię­cia i sek­sow­ne, ela­stycz­ne paski. La Fable to tak­że gra kon­tra­stów. Zabu­do­wa­ne sta­ni­ki i majt­ki o pod­wyż­szo­nym sta­nie wyko­na­no z deli­kat­nych, prze­świ­tu­ją­cych koro­nek, wycię­cia two­rzą intry­gu­ją­cy efekt. Bie­li­zna Ril­ke zaska­ku­je wyjąt­ko­wą zmy­sło­wo­ścią i sek­sa­pi­lem.

biustonosz rilke

Ril­ke to pol­ska mar­ka, zało­żo­na przez Ril­lę Paw­la­czyk – absol­went­kę pro­jek­to­wa­nia ubio­ru na ASP w Łodzi. Od ponad czte­rech lat two­rzy pięk­ną, ory­gi­nal­ną i ponad­cza­so­wą bie­li­znę. Klu­czo­wą war­to­ścią jest wyso­ka jakość. Wyro­by Ril­ke są świet­nie wykoń­czo­ne i wygod­ne, dzię­ki dopa­so­wa­niu ich do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Bie­li­zna była wie­lo­krot­nie wyko­rzy­sty­wa­na w sesjach zdję­cio­wych, mię­dzy inny­mi na łamach maga­zy­nów „Elle”, „K MAG” i „Cosmo­po­li­tan”. W 2014 roku Ril­ke zdo­by­ła pre­sti­żo­wą nagro­dę Elle Sty­le Awards.

Zdję­cia – Maria Eriks­son
Model­ka – Ange­li­ka Banach | D’vision
Sty­li­za­cja – Kara Bec­ker
Maki­jaż – Anna Łysz­kow­ska | Inglot
Fry­zu­ra – Ane­ta Pacio­rek

LOOKBOOK

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_0920-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_0923-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_0944-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_0975-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_1028-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_1095-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_1139-650

Rilke_LaFable_FW201516_lookbook_1157-650

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *