NewsroomUrodaVers24 favorites

Retinol na trądzik – jak działa i jak go stosować?

Z trądzikiem zmagają się dziś nie tylko nastolatkowie, ale także wielu młodych dorosłych. Niezależnie od jego przyczyny, skutecznie pomóc może substancja, którą dotychczas raczej spotkać mogliśmy w kremach przeciwzmarszczkowych. Czy da się pozbyć trądziku z pomocą retinolu?

Retinol na trądzik - jak działa i jak go stosować?

Pro­duk­ty z Reti­no­lem: Beau­te Paci­fi­que Super3 Booster krem  z wita­mi­ną A, SeS­DER­MA RETISES 0,25%, Ori­gins krem, Der­mo­Me­di­ca 2% Reti­nol krem, Inde­ed Labs Reti­nol Refa­ce  krem, KLAPP krem, Medik8 Cry­stal Reti­nal 1, Insti­tut Esthe­derm inten­syw­nie dzia­ła­ją­ce serum ole­jo­we z retinolem.

Co to jest retinol?

Reti­nol to czy­sta postać wita­mi­ny A. Sku­tecz­nie sty­mu­lu­je odno­wę komó­rek skó­ry, dosłow­nie prze­bu­do­wu­jąc jej struk­tu­rę. Już po kil­ku tygo­dniach sto­so­wa­nia go zewnętrz­nie na skó­rę,  zauwa­ża­my spły­ce­nie się zmarsz­czek. Reti­nol wni­ka­jąc w skó­rę przy­spie­sza złusz­cza­nie i rege­ne­ra­cję jej. Jak jed­nak ma się to do pro­ble­mu trądziku?

Wita­mi­na A na trądzik

Wita­mi­na A pod posta­cią przyj­mo­wa­nej doust­nie izo­tre­ty­no­iny od wie­lu lat sto­so­wa­na jest w der­ma­to­lo­gii. Dłu­ga i nie pozba­wio­na skut­ków ubocz­nych tera­pia wita­mi­ną A daje spek­ta­ku­lar­ne efek­ty, szcze­gól­nie tym z cięż­ką odmia­ną trą­dzi­ku. Nie musi­my jed­nak się­gać od razu po tablet­ki na recep­tę, aby zwal­czyć trą­dzik.  

Reti­nol w posta­ci maści czę­sto prze­pi­sy­wa­ny jest przez der­ma­to­lo­gów w przy­pad­ku łagod­ne­go trą­dzi­ku oraz trą­dzi­ku doro­słe­go. Ten sprze­da­wa­ny na recep­tę jest wyso­ko skon­cen­tro­wa­ny  i może być sto­so­wa­ny tyl­ko pod okiem lekarza.

Bez kło­po­tu znaj­dzie­my jed­nak na pół­kach w dro­ge­rii róż­ne­go rodza­ju kosme­ty­ki do twa­rzy, któ­re pomi­mo niż­sze­go stę­że­nia reti­no­lu, rów­nież dzia­ła­ją prze­ciw­trą­dzi­ko­wo. Alter­na­ty­wą jest tak­że kura­cja reti­no­lem u kosme­tycz­ki, któ­ra w kon­tro­lo­wa­ny spo­sób nakła­da wyso­ko­stę­żo­ny reti­nol na twarz, a następ­nie po kil­ku dniach skó­ra zaczy­na się widocz­nie łuszczyć.

W pie­lę­gna­cji skó­ry trą­dzi­ko­wej bar­dzo waż­ne jest złusz­cza­nie. To wła­śnie daje nam zarów­no jed­no­ra­zo­wy zabieg, jak i regu­lar­na kura­cja kosme­ty­kiem z reti­no­lem. Dodat­ko­wo reti­nol lek­ko roz­ja­śnia skó­rę, spły­ca bli­zny i zmarszcz­ki, poma­ga pozbyć się zaskór­ni­ków. 

Reti­nol na trą­dzik – jak stosować

Reti­nol to sil­na sub­stan­cja, któ­ra nawet mniej wraż­li­wą skó­rę może podraż­nić i spo­wo­do­wać zaczer­wie­nie­nie. Dla­te­go sto­so­wa­nie go na skó­rę war­to roz­po­cząć od małych stę­żeń, na przy­kład 0,5%, a wraz z kolej­nym pro­duk­tem zwięk­szać jego zawar­tość. Efek­ty ze sto­so­wa­nia reti­no­lu będą takie same, choć nie­co roz­cią­gnię­te w cza­sie, ale bez nie­przy­jem­ne­go zaczer­wie­nie­nia i podrażnienia.

Reti­nol naj­le­piej sto­so­wać pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji. Po oczysz­cze­niu i sto­ni­zo­wa­niu skó­ry nakła­da­my kosme­tyk z reti­no­lem na miej­sca, w któ­rych bory­ka­my się z pro­ble­mem trą­dzi­ku, bądź na całą twarz, dekolt, szy­ję. Następ­nie nakła­da­my nawil­ża­ją­cy krem. Rano zmy­wa­my pro­duk­ty z twa­rzy i sto­su­je­my wyso­ki SPF – mini­mum 50. Reti­nol bar­dzo uwraż­li­wia skó­rę na pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne, co może powo­do­wać podraż­nie­nia, prze­bar­wie­nia i nad­mier­ne sta­rze­nie się skó­ry. Jeśli pod­czas sto­so­wa­nia reti­no­lu zauwa­ży­my moc­ne podraż­nie­nie, war­to spró­bo­wać sto­so­wać go na skó­rę co dru­gi bądź trze­ci dzień.

Reti­nol na trą­dzik – efek­ty 

Efek­ty w zre­du­ko­wa­niu trą­dzi­ku powin­ny być zauwa­żal­ne już po oko­ło mie­sią­cu regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia. Szcze­gól­nie zado­wo­lo­ne będą oso­by, któ­re dodat­ko­wo bory­ka­ją się z pro­ble­mem blizn potrą­dzi­ko­wych. Cera sta­nie się peł­niej­sza bla­sku, rop­ne sta­ny mniej dokucz­li­we, a zaskór­ni­ki wyraź­nie mniej widocz­ne. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy