Jedzenie

Pizza Napoletana Canotto – najlepsza pizza na świecie

Jeśli nie masz jeszcze okazji spróbować „Pizzy Ponton”, nowoczesnej wersji klasycznej Napoletany z prowincji Caserta, to już dziś możesz się tego dowiedzieć. Jej sekret tkwi w wyjątkowym cieście i sposobie wypiekania, a delektować się nią można w kilku miejscach w stolicy. Największy wybór, bo ponad 30 rodzajów tego przysmaku, oferuje położona w sercu królewskiego Wilanowa restauracja Milanovo.

Pizza Napoletana Canotto - najlepsza pizza na świecie

Piz­za Napo­le­ta­na Canot­to – naj­lep­sza piz­za na świecie

Historia i początki

Piz­za Napo­le­ta­na Canot­to to nie tyl­ko wyjąt­ko­we danie pod wzglę­dem sma­ku, ale tak­że posia­da boga­tą histo­rię i tra­dy­cję. Pocho­dzą­ca z Neapo­lu, sto­li­cy piz­zy, Canot­to zyska­ła uzna­nie zarów­no wśród lokal­nych miesz­kań­ców, jak i miło­śni­ków kuli­na­riów na całym świe­cie. Pierw­sze wzmian­ki o piz­zy Napo­le­ta­nie Canot­to się­ga­ją lat 20. XX wie­ku. Nazwa “Canot­to” po wło­sku ozna­cza “pon­ton”, co odno­si się do struk­tu­ry cia­sta przy­po­mi­na­ją­ce­go pon­ton. To danie sta­no­wi praw­dzi­wy hołd dla rze­mio­sła pie­kar­skie­go i tra­dy­cji kuli­nar­nej regio­nu Kampania.

Ciekawostki i wyjątkowe składniki

Piz­za Napo­le­ta­na Canot­to wyróż­nia się nie tyl­ko for­mą cia­sta, ale tak­że uni­kal­ny­mi skład­ni­ka­mi. Tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wy­wa­na jest z dosko­na­łych wło­skich skład­ni­ków, takich jak oli­wa extra ver­gi­ne, pomi­do­ry San Marza­no, moz­za­rel­la di bufa­la oraz świe­ża bazy­lia. Klu­czo­wym ele­men­tem jest struk­tu­ra cia­sta, któ­re powin­no być wyso­kie i puszy­ste, przy­po­mi­na­jąc pon­ton. Co cie­ka­we, piz­ze­rie w Neapo­lu rywa­li­zu­ją ze sobą o tytuł naj­lep­sze­go miej­sca ser­wu­ją­ce­go Canot­to, każ­de z nich wpro­wa­dza uni­kal­ne dodat­ki lub sekre­ty, któ­re nada­ją dane­mu daniu wyjąt­ko­wy smak i charakter.

Sekret idealnego ciasta

Tajem­ni­ca uda­nej piz­zy Napo­le­ta­nej Canot­to leży w pro­ce­sie przy­go­to­wy­wa­nia cia­sta. Dłu­gi czas fer­men­ta­cji, któ­ry może wyno­sić nawet 48 godzin, nada­je mu wyjąt­ko­wą lek­kość i chrup­kość. Kla­sycz­ne skład­ni­ki, odpo­wied­nie pro­por­cje oraz umie­jęt­no­ści pie­kar­skie mistrza piz­zy spra­wia­ją, że cia­sto sta­je się pod­sta­wą nie­po­wta­rzal­ne­go doświad­cze­nia kulinarnego.

Najlepsza Napoletana Canotto na Świecie

Wybór naj­lep­szej piz­zy Napo­le­ta­nej Canot­to na świe­cie może być kwe­stią subiek­tyw­ną, ale kil­ka miejsc zdo­by­wa uzna­nie zarów­no wśród eks­per­tów, jak i sma­ko­szy. Piz­ze­ria Da Miche­le w Neapo­lu, uzna­wa­na za jed­ną z naj­star­szych piz­ze­rii na świe­cie, czę­sto jest wymie­nia­na jako jed­no z naj­do­sko­nal­szych miejsc, gdzie moż­na spró­bo­wać tego uni­ka­to­we­go dania. W War­sza­wie jed­ną z naj­lep­szych pizz ser­wu­je restau­ra­cja Mila­no­vo, poło­żo­na nie­opo­dal wila­now­skie­go pała­cu kró­lew­skie­go. War­to spró­bo­wać sma­ków ser­wo­wa­nych przez tam­tej­szych Piz­za­io­lo, bo na piz­zy zna­ją się jak mało kto.

Najdroższa Napoletana Canotto w Historii

Cho­ciaż piz­za czę­sto koja­rzo­na jest z dania­mi przy­stęp­ny­mi ceno­wo, ist­nie­je histo­ria naj­droż­szej Napo­le­ta­nej Canot­to w histo­rii. Luk­su­so­wa wer­sja tego dania powsta­ła w eks­klu­zyw­nej restau­ra­cji w Medio­la­nie, gdzie uży­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­ki, takie jak tru­fle, kawior czy spe­cjal­nie sta­rzo­na moz­za­rel­la di bufa­la. Cena jed­ne­go kawał­ka się­ga­ła kil­ku­set euro, co uczy­ni­ło tę piz­zę nie tyl­ko sma­ko­wi­tą, ale tak­że ekskluzywną.

Napo­le­ta­na Canot­to to nie tyl­ko danie kuli­nar­nie wyjąt­ko­we, ale tak­że sym­bol tra­dy­cji i rze­mio­sła pie­kar­skie­go. Jej sma­ko­we niu­an­se, histo­ria oraz róż­no­rod­ność spra­wia­ją, że Canot­to zdo­by­wa ser­ca miło­śni­ków piz­zy na całym świecie.

Restauracja Milanovo w Wilanowie

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Restauracja Milanovo w Wilanowie

Restau­ra­cja Mila­no­vo to miej­sce two­rzo­ne przez ludzi z wiel­ką pasją i miło­ścią do goto­wa­nia. Od lat zna­ne jest tak miesz­kań­com war­szaw­skie­go Wila­no­wa, jak i gościom odwie­dza­ją­cym ogro­dy pobli­skie­go Pała­cu Kró­lew­skie­go. Lokal sły­ną­cy z dań kuchni…
Więcej