ModaNewsroom

Reebok × MISBHV

Reebok już po raz drugi ogłasza współpracę z polską marką MISBHV, czego efektem jest dostępny od 16 listopada model butów MISBHV Reebok Daytona DMX 2. Po raz pierwszy efekt takiej kooperacji można było zobaczyć w kolekcji Wiosna/Lato 2019 roku, gdy marki połączyły swoje siły, by stworzyć futurystyczny projekt ] MISBHV Reebok Daytona DMX 1.

Naj­now­szy pro­jekt o nazwie „Acid 1995” nawią­zu­je do lon­dyń­skie­go festi­wa­lu Sum­mer of Love, odby­wa­ją­ce­go się w poło­wie lat 90. , imprez Mega­tro­po­lis,  indyj­skiej sce­ny Goa Tran­ce oraz idei sty­ku muzy­ki elek­tro­nicz­nej, psy­cho­de­lii i filo­zo­fii wscho­du. 

Reebok × MISBHV Reebok × MISBHV Reebok × MISBHV

Buty MISBHV Reebok Day­to­na DMX zosta­ły po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­ne szer­szej publicz­no­ści pod­czas debiu­tanc­kie­go poka­zu MISBHV na Pary­skim Tygo­dniu Mody w stycz­niu 2019 roku. Naj­now­sza inter­pre­ta­cja kla­sycz­ne­go mode­lu Day­to­na to fuzja prze­szło­ści, teraź­niej­szo­ści i przy­szło­ści. Model w jed­no­li­tym czar­nym kolo­rze z zie­lo­ny­mi, neo­no­wy­mi akcen­ta­mi został wzbo­ga­co­ny o amor­ty­zu­ją­cą tech­no­lo­gię DMX. Pro­jekt wyróż­nia się rów­nież uni­ka­to­wym sys­te­mem sznu­ro­wa­nia, zam­kiem bły­ska­wicz­nym zakry­wa­ją­cym wią­za­nie oraz poja­wia­ją­cą się na języ­ku kom­bi­na­cją logo­ty­pów MISBHV i Reebok.

Model Day­to­na DMX 2.0 w cenie 1199 zł będzie dostęp­ny od 16 listo­pa­da na stro­nach: www.misbhv.pl www.reebok.pl oraz w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy