ModaNewsroom

Reebok × MISBHV

Reebok już po raz dru­gi ogła­sza współ­pra­cę z pol­ską mar­ką MISBHV, cze­go efek­tem jest dostęp­ny od 16 listo­pa­da model butów MISBHV Reebok Day­to­na DMX 2. Po raz pierw­szy efekt takiej koope­ra­cji moż­na było zoba­czyć w…

Więcej