Uroda

Puszące się włosy – 5 sposobów na wygładzenie niesfornych pasm

Twoje włosy puszą się, elektryzują i nie układają? Zebraliśmy pięć niezawodnych sposobów, dzięki którym w końcu będziesz cieszyć się gładką taflą włosów. 

Puszące się włosy - 5 sposobów na wygładzenie niesfornych pasm

Zdję­cia: Joshua Ron­de­au z Unsplash

Puszą­ce się wło­sy to pro­blem, któ­ry doty­ka szcze­gól­nie oso­by o wyso­ko i śred­nio­po­ro­wa­tych wło­sach. Wło­sy, któ­re się puszą są dość cien­kie, podat­ne na utra­tę wody, znisz­czo­ne przez roz­ja­śnia­nie albo sty­li­za­cję na gorą­co. Na szczę­ście efekt pusze­nia się da się szyb­ko poko­nać. Wystar­czy, że wypró­bu­jesz kil­ka z naszych rad.

Serum z olejem

Ole­je to przy­ja­cie­le wło­sów z ten­den­cją do pusze­nia się. Mogą dzia­łać doraź­nie, na przy­kład gdy po susze­niu wło­sów kosmy­ki odsta­ją i są trud­ne do wygła­dze­nia. Wystar­czy wte­dy kil­ka kro­pel, aby zyska­ły zdro­we­go bla­sku i były nie­co mniej nie­sfor­ne. 

Jeśli masz chwi­lę wol­ne­go cza­su i chcesz jesz­cze lepiej zadbać o pasma, zafun­duj im ole­jo­wa­nie na sucho. Ulu­bio­ny olej wetrzyj w pasma, kon­cen­tru­jąc się na koń­ców­kach i miej­scach, gdzie wło­sy są bar­dziej prze­su­szo­ne. Pozo­staw go na kil­ka godzin,a nawet na całą noc. Następ­nie umyj wło­sy i zasto­suj odżyw­kę nawil­ża­ją­cą. Już po pierw­szym uży­ciu zauwa­żysz, że wło­sy mniej się puszą.

Zrezygnuj z protein

Być może moc­no dbasz o swo­je wło­sy i kupu­jesz odżyw­ki do wło­sów suchych i znisz­czo­nych, ale z jakie­goś powo­du two­je wło­sy i tak się puszą, są mato­we i nie wyglą­da­ją dobrze. Moż­li­we, że two­je pasma nie tole­ru­ją pro­te­in albo sto­su­jesz je zbyt czę­sto. Zre­zy­gnuj na jakiś czas z odży­wek z pro­te­ina­mi mle­ka, mlecz­kiem psz­cze­lim i kera­ty­ną. Prze­pro­te­ino­wa­nie wło­sów obja­wia się wła­śnie ich moc­nym puszeniem.

Odżywka z silikonami

Sili­ko­ny na wło­sy wca­le nie są złe, jeśli tyl­ko odpo­wied­nio je sto­su­je­my. Bar­dzo efek­tyw­nie docią­ża­ją fry­zu­rę i poma­ga­ją roz­pra­wić się z moc­no puszą­cy­mi się wło­sa­mi. Pamię­taj jed­nak, aby odży­wek z sili­ko­na­mi nie nakła­dać bli­sko skó­ry gło­wy, aby nie zapchać jej gru­czo­łów. Jeśli potrze­bu­jesz, odżyw­kę z sili­ko­na­mi nakła­daj codzien­nie, ale raz w tygo­dniu myj skó­rę gło­wy szam­po­nem oczysz­cza­ją­cym. 

Ocet na włosy

Mie­szan­ka z octu jabł­ko­we­go sku­tecz­nie zamy­ka łuski. To pro­ces, któ­ry moż­na nazwać ‘zakwa­sze­niem’ wło­sów. Efekt to gład­kie i mięk­kie wło­sy, bez pusze­nia i obcią­że­nia. Możesz kupić goto­we odżyw­ki octo­we w dro­ge­rii lub zro­bić wła­sną, za dosłow­nie kil­ka gro­szy. Do butel­ki z ato­mi­ze­rem wlej łyż­kę octu jabł­ko­we­go i dolej oko­ło sze­ściu łyżek wody. Wymie­szaj, a następ­nie przy­go­to­wa­ną mie­szan­ką spry­skaj wil­got­ne pasma. Taki zabieg możesz powta­rzać raz w tygo­dniu. 

Bawełna i jedwab dla włosów

Wło­sy z ten­den­cją do pusze­nia się bar­dzo nie lubią szorst­kich powierzch­ni. Dla­te­go tuż po umy­ciu, zamiast trzeć wło­sa­mi o ręcz­nik, lepiej zawiń je w tur­ban ze sta­rej, baweł­nia­nej koszul­ki. Nigdy nie chodź spać z wil­got­ny­mi wło­sa­mi, a zamiast zwy­kłej poszew­ki wybierz te z natu­ral­ne­go jedwa­biu, ewen­tu­al­nie z saty­ny. Pasma będą się mniej o sie­bie ocie­rać i w efek­cie o wie­le mniej puszyć. 

Tekst: Vers-24

 

Komentarze

komentarzy