Uroda

Puszące się włosy - 5 sposobów na wygładzenie niesfornych pasm

Two­je wło­sy puszą się, elek­try­zu­ją i nie ukła­da­ją? Zebra­li­śmy pięć nie­za­wod­nych spo­so­bów, dzię­ki któ­rym w koń­cu będziesz cie­szyć się gład­ką taflą wło­sów.  Puszą­ce się wło­sy to pro­blem, któ­ry doty­ka szcze­gól­nie oso­by o wyso­ko i średnioporowatych…

Więcej